•  

    

        DDŠ, ZŠ a SVP ŠUMPERK

    

      Školní řád

    

   Č.j.: DDS-LUS/1065/2016                                                   Účinnost od: 01.09.2017

   Spisový znak: A 1                                                                 Skartační znak: S 10

   Projednáno a schváleno pedagogickou radou dne:               04.09. 2017

   Schváleno školskou radou dne:                                            na nejbližším zasedání

    

   Obsah:

   1. Vydání, obsah a závaznost školního řádu

   - vydání školního řádu

   - obsah školního řádu

   - závaznost školního řádu

   2. Práva a povinnosti pedagogických pracovníků

   3. Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků jejich zákonných zástupců ve škole

   - základní práva žáků

   - základní povinnosti žáků

   - základní práva zákonných zástupců žáků

   - základní povinnosti zákonných zástupců žáků

   4. Docházka do školy, základní pravidla chování ve škole a informování o průběhu a výsledcích vzdělávání

   - docházka do školy a základní pravidla chování ve škole

   - informování o průběhu a výsledcích vzdělávání a o dalších skutečnostech

   - podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky školy

   a zaměstnanci školského zařízení

   5. Provoz a vnitřní režim školy

   - provozní a organizační záležitosti 

   6. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

   - úrazy žáků

   - bezpečnost a ochrana zdraví

   - prevence sociálně patologických jevů, prevence a řešení šikany ve škole

   - prevence šíření infekčních onemocnění

   - zákaz vnášení věcí a látek ohrožujících bezpečnost a zdraví a podmínky vnášení a nakládání s běžnými věcmi, které přímo nesouvisejí s vyučováním

   7. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků

   - zákaz poškozování a ničení majetku

   - náhrada škody

   8. Podmínky pro omlouvání a uvolňování žáků z vyučování

   - omlouvání nepřítomnosti žáka

   - řešení neomluvené absence

   9. Poučení o povinnosti dodržovat školní řád

    

    

    

    

    

   1. Vydání, obsah a závaznost školního řádu (§ 30 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění novely č. 472/2011 Sb.)

    

   Vydání školního řádu

   Na základě ustanovení § 30 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění novely č. 472/2011 Sb., vydává ředitel školy po projednání v pedagogické radě a schválení ve školské radě tento školní řád.

    

   Obsah školního řádu

   Školní řád upravuje:

   - Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků jejich zákonných zástupců ve škole (§ 30 odst. 1 písm. a) školského zákona).

   - Podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole (§ 30 odst. 1 písm. a) školského zákona).

   - Provoz a vnitřní režim školy (§ 30 odst. 1 písm. b) školského zákona).

   - Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí (§ 30 odst. 1 písm. c) školského zákona).

   - Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků (§ 30 odst. 1 písm. d) školského zákona).

   - Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (§ 30 odst. 2 školského zákona).

   - Podmínky ukládání výchovných opatření (§ 31 školského zákona).

   - Podmínky pro omlouvání a uvolňování žáků z vyučování (§ 50 odst. 1 školského zákona).

   - Poučení o povinnosti dodržovat školní řád (§ 22 odst. 1 písm. b), § 30 odst. 3 školského zákona).

   Příloha školního řádu:

   - Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a podmínky ukládání výchovných opatření (§ 31 a 32 školského zákona).

   Závaznost školního řádu

   - Školní řád je závazný pro všechny žáky školy, jejich zákonné zástupce a všechny zaměstnance školy a je platný i pro akce související s výchovně vzdělávací činnosti školy, které se uskutečňují mimo budovu školy.

    

   2. Práva a povinnosti pedagogických pracovníků (§ 22a, 22b školského zákona)

    

   Pedagogičtí pracovníci mají při výkonu své pedagogické činnosti právo

   - na zajištění podmínek potřebných pro výkon jejich pedagogické činnosti, zejména na ochranu před fyzickým násilím nebo psychickým nátlakem ze strany dětí, žáků, studentů nebo zákonných zástupců dětí a žáků a dalších osob, které jsou v přímém kontaktu s pedagogickým pracovníkem ve škole,

   - na ochranu před neodborným zasahováním do výkonu pedagogické činnosti,

   - na výběr a uplatňování metod, forem a prostředků konání přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně-pedagogické nebo přímé pedagogicko-psychologické činnosti, pokud jsou v souladu se zásadami a cíli vzdělávání,

   - volit a být voleni do školské rady,

   - na objektivní hodnocení své pedagogické činnosti.

    

   Pedagogický pracovník je povinen

   - vykonávat pedagogickou činnost v souladu se zásadami a cíli vzdělávání,

   - chránit a respektovat práva dítěte, žáka nebo studenta,

   - chránit bezpečí a zdraví dítěte, žáka a studenta a předcházet všem formám rizikového

   chování ve školách a školských zařízeních,

   - svým přístupem k výchově a vzdělávání vytvářet pozitivní a bezpečné klima ve školním

   prostředí a podporovat jeho rozvoj,

   - zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím osobní údaje, informace o zdravotním

   stavu dětí, žáků a studentů a výsledky poradenské pomoci školského poradenského zařízení

   a školního poradenského pracoviště, s nimiž přišel do styku,

   - poskytovat dítěti, žáku, studentovi nebo zákonnému zástupci nezletilého dítěte nebo žáka

   informace spojené s výchovou a vzděláváním.

    

   3. Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků jejich zákonných zástupců ve škole (§ 30 odst. 1 písm. a) školského zákona)

    

   Základní práva žáků (§ 21 školského zákona)

   Žáci mají právo:

   - na základní vzdělání a školské služby,

   - na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání,

   - volit a být volen do školské rady, je-li zletilý,

   - vytvářet třídní samosprávu, volit a být do ní voleni,

   - vyjadřovat svobodně svůj názor ve všech věcech, které se ho týkají; tento názor však musí být vyjádřen adekvátní formou a musí mu být věnována patřičná pozornost. Své názory mohou směřovat ke všem pedagogickým nebo odborným pracovníkům zařízení, zejména pak k třídnímu učiteli, školním metodikům prevence, školní psycholožce, řediteli zařízení a jeho zástupci.

   - vznášet své náměty, stížnosti a požadavky osobně nebo prostřednictvím třídní samosprávy k vedení školy a mají právo na jejich řádné projednání,

   - vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jeho vzdělávání, přičemž jeho vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje,

   - na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení

     v záležitostech týkajících se vzdělávání podle Školského zákona,

   - na rovný přístup ke vzdělávání bez jakékoliv diskriminace,

   - na ústavně zaručená práva a svobody při výchově a vzdělávání a všech dalších činnostech školy,

   - na bezpečnost a ochranu zdraví během školního vyučování a na školních akcích,

   - na ochranu před fyzickým nebo psychickým násilím, nedbalým zacházením, před sociálně patologickými jevy, projevy jakékoliv diskriminace, na ochranu před všemi formami sexuálního zneužívání a před kontaktem s narkotiky a psychotropními látkami,

   - na ochranu před informacemi, které škodí jeho pozitivnímu vývoji a nevhodně ovlivňují jeho morálku,

   - vyžádat si pomoc nebo radu od jakéhokoliv pracovníka zařízení, v případě, že se cítí z jakýchkoliv důvodů v tísni nebo má nějaké problémy. Je povinností pracovníků zařízení věnovat tomu vždy náležitou pozornost.

   - na rovnoměrné rozvržení výuky po celý školní rok,

   - v případě nejasností v učivu požádat o pomoc vyučujícího,

   - na korektní jednání a chování ze strany zaměstnanců školy,

   - na volný čas a přiměřený odpočinek a oddechovou činnost odpovídající jeho věku.

    

    

    

   Základní povinnosti žáků (§ 22 školského zákona)

   Žáci jsou povinni:

   - řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat,

   - dodržovat školní a vnitřní řád, řády odborných učeben a další řády, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni,

   - chránit své fyzické a duševní zdraví a zdraví ostatních spolužáků, zaměstnanců zařízení, dodržovat předpisy a pokyny o bezpečnosti a hygieně práce,

   - předcházet negativním jevům ve svém okolí jako je např. šikanování, vandalismus, brutalita, rasismus apod., v případě kontaktu s uvedenými jevy o nich neprodleně informovat pracovníky školy,

   - nepoužívat informační komunikační technologie, internetu a mobilních telefonů k dehonestaci pracovníků zařízení a spolužáků, k šíření projevů diskriminace, nepřátelství a násilí. Jakékoliv projevy takového jednání budou posuzovány jako hrubé porušování školního řádu a trestány podle klasifikačního řádu.

   - plnit pokyny zaměstnanců školy a školského zařízení vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem,

   - účastnit se školních aktivit, na které se přihlásili nebo jsou součástí výchovy a vzdělávání,

   - ve škole i na akcích školy vystupovat slušně a ohleduplně, 

   - nepoškozovat majetek školy a spolužáků,

   - neopouštět prostory školy bez doprovodu odpovědného pracovníka.

    

   Základní práva zákonných zástupců žáků (§ 21 školského zákona)

   Zákonní zástupci mají práva:

   - na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání týkající se jejich dětí

   - volit a být voleni do školské rady,

   - vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání jejich dítěte, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost,

   - na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání jejich dítěte,

   - na korektní jednání a chování ze strany zaměstnanců školy.

    

   Základní povinnosti zákonných zástupců žáků (§ 22 školského zákona)

   Zákonní zástupci mají povinnosti:

   - zajistit, aby dítě a žák docházel řádně do školy nebo školského zařízení,

   - na vyzvání ředitele školy nebo školského zařízení se dostavit k projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte nebo žáka,

   - informovat školu a školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,

   - oznamovat škole další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka, a změny v těchto údajích,

   - nahradit škodu, kterou žák způsobil svým nevhodným chováním a úmyslným ničením školního majetku,

   - řídit se školním řádem a respektovat další vnitřní předpisy školy.

    

    

    

    

    

    

    

   4. Docházka do školy, základní pravidla chování ve škole a informování o průběhu

   a výsledcích vzdělávání

    

   Docházka do školy a základní pravidla chování ve škole

   - Evidenci docházky žáků do vyučování vede třídní učitel.

   - Žáci jsou povinni účastnit se výuky podle rozvrhu hodin. Nenarušují průběh vyučování nevhodným chováním, řídí se pokyny vyučujícího.

   - Do školy chodí žáci jen slušně upraveni a oblečeni, bez pokrývek hlavy a v přezůvkách.     V průběhu vyučování, ani o přestávkách, si nezakrývají hlavu kapucí.

   - Žáci dodržují pravidla slušného chování ve vztahu ke všem zaměstnancům školy i spolužákům. mluví takovým jazykem, který neobsahuje urážlivé, sprosté a neuctivé výrazy Používají výrazy jako „Děkuji“, „Prosím“, „Dovolte“ apod..

   - Žák zdraví v prostorách školy i mimo ni pozdravem: „Dobrý den“.  Všichni žáci oslovují zaměstnance školy: ,,Pane, paní s funkcí. Při příchodu dospělé osoby do třídy pozdraví žáci povstáním.

   - Vyjadřují-li žáci své mínění a názory, činit tak vždy slušným způsobem.

   - Žáci jsou povinni respektovat práva spolužáků a zaměstnanců školy, které nesmí v jejich právech omezovat. Jakékoliv projevy hrubosti, rasové, náboženské a jiné nesnášenlivosti, šikanování, zneužití komunikačních technologií, vandalství,  brutality, patologického hráčství apod. budou posuzovány jako hrubé porušování školního řádu a trestány podle klasifikačního řádu. Dojde-li přitom k jednání, které by mohlo naplňovat znaky přestupku nebo trestného činu, bude věc oznámena Policii ČR.

   - Žáci do školy nesmí nosit věci nesouvisející s výukou, např. mobily, mp3 přehrávače či jiné audiovizuální a komunikační zařízení. Důrazný zákaz platí pro nošení předmětů, které by ohrožovaly zdraví nebo mravní výchovu žáků.

   - Žáci po zazvonění zaujmou své místo, mají připraveny potřebné učebnice a učební pomůcky.

   - Žáci nenarušují průběh vyučovací hodiny nevhodných chováním a činnostmi, které se neslučují se školním řádem a nemají žádný vztah k vyučování (vyrušování při vyučování, napovídání při zkoušení, opisování při písemných zkouškách a používání nepovolených pomůcek).

   - Žákům je zakázáno pořizovat během vyučování jakékoliv záznamy (zvukové, obrazové nebo elektronické). Pořizování obrazových snímků a zvukových a obrazových záznamů je upraveno v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Občanský zákoník stanoví zákaz neoprávněného vyobrazení člověka, na jehož základě je dotyčný zpětně identifikovatelný. Zároveň zakazuje neoprávněné šíření podobizny (§ 84 a násl.).

   - Žáci se zodpovědně připravují na vyučování, zpracovávají zadané úkoly, na vyučování mají připravené potřebné pomůcky, na hodiny tělesné výchovy vhodný oděv a vhodnou obuv.

   - Jestliže se žák nemohl na vyučování náležitě připravit nebo nevypracoval domácí úlohu, omluví se a zdůvodní svoji nepřipravenost učiteli na počátku vyučovací hodiny. Dle potřeby využije možnosti konzultace (přichází s doplněnou látkou, konkrétními dotazy). Učebnice a školní potřeby nosí do školy podle rozvrhu hodin a podle pokynů pedagogických pracovníků.

   - Žáci neopouští učebnu bez svolení učitele. Prostory školy opouští pouze v doprovodu odpovědného pedagogického nebo odborného pracovníka. O přestávce mezi dopoledním a odpoledním vyučování pobývají v ubytovacích prostorách zařízení, kde za ně zodpovídají příslušní skupinoví vychovatelé.

   - O přestávkách se žáci mohou volně pohybovat v prostorách školy, musí přitom dodržovat pravidla slušného chování a bezpečnosti. Po zvonění nebo na vyzvání dohlížejícího učitele odcházejí do určené třídy.

   - Žáci se v jídelně během svačiny řídí pokyny dohlížejícího učitele a zaměstnanců jídelny. Dodržují zásady kulturního stolování. Neodnášejí jídlo z prostor jídelny.

   - Na konci své poslední vyučovací hodiny po sobě žák uklidí své pracovní místo v příslušné učebně a vyklidí věci pod lavicí. Všechny své učebnice, sešity a jiné školní pomůcky a potřeby si odnáší do prostor ubytování. V případě potřeby se podílí na úklidu třídy, odborné učebny, prostor pro tělovýchovu.

   - Žáci udržují čistotu a pořádek ve všech prostorách školy, dodržují řády odborných učeben a pracoven, tělocvičny, školního hřiště, posilovny a jídelny.

   -           Žáci šetrně zachází s majetkem zařízení, svěřenými věcmi, šetří energiemi a surovinami

    - Účast na akcích, které organizuje škola je povinná, žáci jsou povinni dodržovat ustanovení školního řádu a předpisy k ochraně bezpečnosti a zdraví.

   - Žáci svých chováním a vystupováním na veřejnosti nepoškozují dobré jméno školy.

   - Informace, které zákonný zástupce žáka poskytne do školní matriky nebo jiné důležité informace o žákovi (zdravotní způsobilost,…) jsou důvěrné a všichni pedagogičtí pracovníci se řídí se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

    

   Informování o průběhu a výsledcích vzdělávání a o dalších skutečnostech

    

   - Všichni žáci mají právo na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání. 

   - Zákonní zástupci žáka mají právo na přístup k informacím o průběhu a výsledcích vzdělávání žáka a dalším informacím, které vyplývají z docházky do školy a společného soužití s dalšími osobami v prostředí školy.

   - Zákonným zaměstnancům, kteří o to mají zájem, poskytují pedagogičtí pracovníci potřebné informace individuálně nebo jinou formou, na které se vedení školy a zákonný zástupce žáka domluví.

   - Zákonný zástupce je povinen na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka.

   - Zákonní zástupci jsou povinni informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.

   - Zákonní zástupci jsou povinni oznamovat škole údaje do školní matriky a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka, a změny v těchto údajích.

    

     Podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky školy a zaměstnanci zařízení

    

   - Vzájemné vztahy vycházejí ze zásady vzájemné úcty, respektu, názorové snášenlivosti, solidarity a důstojnosti.

   - Pedagogičtí pracovníci školy vydávají žákům a zákonným zástupcům žáků pokyny, které bezprostředně souvisí s plněním školního vzdělávacího programu, školního řádu a dalších nezbytných organizačních opatření.

   - Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy nebo školského zařízení se vždy považují za závažné zaviněné porušení povinností žáka (školního řádu). Žák, který má splněnou povinnou školní docházku, může být za takové jednání (podmíněně) vyloučen ze školy.

   - Vyzve-li ředitel školy nebo jiný pedagogický pracovník zákonného zástupce žáka k osobnímu projednávání závažných otázek týkajících se vzdělávání nebo chování žáka, konzultuje s ním termín schůzky.

    

    

    

    

   5. Provoz a vnitřní režim školy (§ 30 odst. 1 písm. b) školského zákona)

    

   Provozní a organizační záležitosti 

    

   - Vyučování probíhá dle příslušného rozvrhu hodin. Vyučovací hodina trvá 45 minut.

   - Dopolední vyučování začíná v 08.00 hodin a končí ve 13.30 hodin. Odpolední vyučování začíná ve 14.15 hodin a končí v 15.55 hodin.

   - Přestávky mezi jednotlivými hodinami trvají 10 minut. Přestávka mezi 3. a 4. hodinou trvá 20 minut. Přestávka mezi dopoledním a odpoledním vyučování trvá 45 minut.

   O přestávkách se žáci mohou volně pohybovat po chodbách. Chovají se přitom tak, aby neohrozili vlastní zdraví a bezpečnost svou, svých spolužáků a pedagogických            pracovníků. Žáci nesmí chodit do jiných učeben, kromě svých kmenových. Po ukončení přestávky musí být všichni žáci ve třídě na svém místě. O velké přestávce všichni žáci společně odcházejí v doprovodu učitele na svačinu do jídelny.

   - Dohled o přestávkách vykonávají vyučující dle příslušného měsíčního rozpisu o všech přestávkách, vyjma přestávky mezi dopoledním a odpoledním vyučováním, kdy dohled nad žáky vykonávají příslušní vychovatelé. Rozpis pedagogického dohledu je vyvěšen v každé sborovně.

    

   DDŠ, ZŠ a SVP Šumperk   

    

    

                           ORGANIZACE VYUČOVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2018 - 2019

    

    

    

              

    

               Vyučovací hodina                  Čas

    

            1.                                   08.00 – 08.45

            2.                                   08.55 – 09.40

            3.                                   09.50 – 10.35

            4.                                   10.55 – 11.40

            5.                                   11.50 – 12.35

            6.                                   12.45 – 13.30

            7.

            8.                                   14.15 – 15.00

            9.                                   15.10 – 15.55

    

    

    

    

               Přestávky:

    

            08.45 – 08.55

            09.40 – 09.50

            10.35 – 10.55

            11.40 – 11.50

            12.35 – 12.45

            13.30 – 14.15

            15.00 – 15.10

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   V Šumperku dne: 28.08.2018                                                           Mgr. Tomáš Polák

                                                                                                             ředitel v.r.

                                                                                                

    

    

   - Žáci sedí ve třídách podle zasedacího pořádku. Zasedací pořádek stanovuje třídní učitel.  Vyučující konkrétní vyučovací hodiny jej může měnit podle svých potřeb ve své hodině.

   - Žáci školy se během školního dne stěhují podle rozvrhu do tělocvičny, odborných učeben a pracovišť. Dodržují přitom důsledně pokyny vyučujících a předpisy BOZP.

   - Žáci, kteří mají volnou hodinu, jsou pod dohledem příslušného vyučujícího  nebo pod dohledem operativně určeného pedagogického pracovníka. Po celou dobu dopoledního vyučování zůstávají tedy v prostorách školy. To platí i pro žáky, kterým vyučování končí dříve než ve 13.30. Pro tyto žáky je k dispozici relaxační místnost umístěna v prostorách školy.

   - Vyučující poslední vyučovací hodiny je povinen předat žáky příslušnému vychovateli, který si přijde děti převzít do prostor školy.

   - Je-li výuka znemožněna chováním některého žáka, vyučující o této skutečnosti ihned informuje vedení zařízení, etopeda nebo školní psycholožku, do jejichž péče je žák následně předán. Žák se vrací do třídy až po zajištění jeho další spolupráce s učitelem.

   - Žáci nevstupují do sborovny, kabinetů a ostatních místností vyčleněných pro pedagogické pracovníky nebo zaměstnance školy, nevstupují také do provozních míst. Vstupují pouze na vyzvání.

    

   6. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí (§ 30 odst. 1 písm. c) školského zákona)

    

   Úrazy žáků

   - Žák se při všech školních činnostech chová tak, aby neohrozil zdraví své, svých spolužáků či jiných osob.

   - Žák nenosí do školy předměty, kterými by mohl ohrozit zdraví své i ostatních.

   - Každý úraz či nevolnost má žák povinnost neprodleně hlásit dozírajícímu, případně jinému pedagogickému pracovníkovi nebo vedení školy.

   - Škola vede evidenci úrazů žáků, k nimž došlo při činnostech souvisejících s výukou, vyhotovuje a zasílá záznam o úrazu stanoveným orgánům a institucím.

   - Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost se účastnit pravidelných školení v problematice BOZD a BOZP a dbát bezpečnostních pokynů vedení školy.

   - Každý zaměstnanec školy je povinen poskytnout zraněnému žákovi první pomoc. Podle závažnosti a s ohledem na věk postiženého žáka, případně další okolnosti, zajistí jeho doprovod do zdravotnického zařízení a zpět. O události a provedených opatřeních informuje neprodleně zákonného zástupce žáka.

   - Vyučující, jemuž byl úraz nahlášen či byl svědkem úrazu, oznámí úraz vedení školy a zajistí do 24 hodin evidenci úrazu v knize úrazů, která je uložena ve vychovatelně vedle kanceláře vedoucího vychovatele

   - Jde-li o úraz, který způsobil, že se žák neúčastní činnosti školy alespoň dva dny, kromě dne, kdy k úrazu došlo, je nutno sepsat záznam o školním úrazu na stanoveném tiskopise (provést registraci úrazu). Záznam o úrazu musí být sepsán nejpozději do dvou pracovních dnů ode dne nahlášení úrazu a vyplněn pečlivě ve všech odstavcích.

    

   Bezpečnost a ochrana zdraví

   - Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků při vzdělávání a výchově, při činnostech s ním přímo souvisejících a při poskytování školských služeb.

   - Na začátku školního roku seznámí třídní učitel žáky se školním řádem, se zásadami bezpečného pohybu žáků v prostorách školy, poučí je o bezpečném příchodu a odchodu do školy, o zákazu přinášení věcí do školy, které nesouvisí s výukou, o postupu při úrazu, s činností při evakuaci prostor školy či jiných prostor používaných pro výuku.

   - Před prázdninami provede třídní učitel poučení žáků, ve kterém varuje před škodlivými účinky alkoholu, kouření, drog. Upozorní na dodržování pravidel silničního provozu, nebezpečí vzniku požárů apod.

   - Za bezpečnost žáků během jejich pobytu ve škole, ale i mimo školu při zaměstnání organizovaném školou, zodpovídá příslušný pedagogický pracovník.

   - Obuv a oblečení žáků musí odpovídat zásadám bezpečnosti a ochrany zdraví a dodržování hygienických pravidel.

   - Při výuce ve třídách, v odborných učebnách (PC) a pracovnách (školní dílna, keramická dílna), v tělocvičně, v posilovně, na školním hřišti se žáci řídí řádem platným pro tyto učebny, pracovny a prostory pro tělovýchovu.

   - Učitelé odborných předmětů a učitelé TV a PV dbají na dodržování provozních řádů pro odborné učebny, pracovny a tělovýchovné prostory. První vyučovací hodinu prokazatelně seznámí žáky s provozním řádem příslušné učebny, pracovny, tělovýchovných prostor a pravidly bezpečnosti práce v nich. Dodatečně poučí žáky, kteří při první hodině chyběli.

   - Žákům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači a elektrickým vedením , s okny a žaluziemi bez povolení a dohledu pedagogického pracovníka.

   - Vyučující TV si z osobního spisu zjistí případná zdravotní omezení či lékařská vyjádření o případném částečném, nebo úplném zákazu provádění tělesných cvičení a danou skutečnost zohlední při výuce. Rovněž přihlédne k informacím odborných pracovníků o krátkodobých  zdravotních potížích žáků. Žák, který se před nebo během cvičení necítí zdráv nebo má jiné zdravotní potíže, upozorní vyučujícího, který přihlédne k okolnostem a rozhodne o jeho další účasti na cvičení.

   - Žáci jsou povinni zúčastňovat se hodin tělesné výchovy ve cvičebním úboru a ve vhodné sportovní obuvi.

   - Zaměstnanec vykonává podle pokynů ředitele dohled i mimo školu a školské zařízení, zejména při kurzech, exkurzích a jiných činnostech vyplývajících ze školních vzdělávacích programů nebo učebních dokumentů, při účasti na soutěžích, přehlídkách, popřípadě při jejich přípravě a na jiných akcích organizovaných školou nebo školským zařízením.

   - Žáci v průběhu akce hlásí okamžitě vedoucímu změnu zdravotního stavu, úraz. Podle závažnosti úrazu zabezpečí dozírající lékařskou pomoc.

   - Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků při akcích a vzdělávání mimo běžné vzdělávací prostory vždy nejméně jedním pedagogickým pracovníkem. Společně s ním může akci zajišťovat i zaměstnanec školy, který není pedagogickým pracovníkem, pokud je zletilý a způsobilý k právním úkonům a byl k tomuto pověřen odpovědnou osobou. Při akcích konaných mimo místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, přitom nesmí na jednu osobu zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví žáků připadnout více než 8 žáků.

   - Při organizaci výuky při akcích souvisejících s výchovně vzdělávací činností školy mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, stanoví zařazení a délku přestávek pedagog pověřený vedením akce podle charakteru činnosti a s přihlédnutím k základním fyziologickým potřebám žáků.

   - Každou plánovanou akci mimo zařízení předem projedná organizující pedagog s vedením školy zejména s ohledem na zajištění BOZP.

   - Při přecházení žáků na místa vyučování či jiných akcí mimo budovu školy se žáci řídí pravidly silničního provozu a pokyny doprovázejících osob. Před takovýmito akcemi doprovázející učitel pověřený vedením akce vyhotoví zápis o konání akce, žáky upozorní na možná rizika, prokazatelně je poučí o zásadách bezpečného chování.

   - Pro společné zájezdy tříd, lyžařské kursy, školy v přírodě platí zvláštní bezpečnostní předpisy, se kterými jsou žáci předem seznámeni.

   - Při pobytu v ubytovacích zařízeních se žáci podřizují vnitřnímu řádu těchto zařízení a dbají pokynů pracovníků těchto zařízení.

   - Vedoucí akce je zodpovědný za dodržování předpisů o BOZP v jejím průběhu.

   - Chování žáka na mimoškolních akcích je součástí celkového hodnocení žáka včetně klasifikace na vysvědčení.

    

   Prevence sociálně patologických jevů, prevence a řešení šikany ve škole

   - Metodické, koordinační, informační a poradenské činnosti v oblasti prevence sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů zajišťuje metodik prevence rizikového chování. Podrobně viz Standardní činnosti školního metodika prevence sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů

   - Pro žáky a zaměstnance školy platí přísný zákaz kouření v celém areálu školy a školského zařízení.

   - Pro žáky a zaměstnance školy platí přísný zákaz pití alkoholických nápojů v celém areálu školy a školského zařízení.

   - Všem osobám je v prostorách školy zakázáno užívat návykové látky (alkohol, omamné látky, psychotropní látky a látky způsobilé nepříznivě ovlivnit psychiku, ovládací nebo rozpoznávací schopnosti nebo sociální chování) a ve škole s nimi manipulovat (přinášet, nabízet, zprostředkovávat, prodávat, opatřovat, přechovávat).

   - Žákům je zakázáno ve škole a při akcích pořádaných školou konzumovat energetické nápoje, vzhledem k jejich nevhodnosti pro děti a mladistvé, protože obsahují návykové látky kofein a taurin.

   - Žáci jsou povinni respektovat Program školy proti šikanování, kdy cílem je vytvořit ve škole bezpečné, respektující a spolupracující prostředí. Důležité je posilovat oblast komunikace a vztahů mezi žáky ve třídách, ve školních kolektivech.

   - Všichni zaměstnanci školy, pedagogičtí pracovníci školy musí vést důsledně a systematicky žáky k osvojování norem mezilidských vztahů založených na demokratických principech, respektujících identitu a individualitu žáky. Žáci musí tyto snahy a postupy respektovat a plnit je nejen vůči dospělým osobám, ale hlavně vůči svým spolužákům, vrstevníkům.

   - Žáci mají po vlastní úvaze možnost využít anonymní schránku důvěry pro svá sdělení související s problémy alkoholu, drog, šikany, gamblerství, xenofobie, rasismu či násilí, vnášení zbraní a nebezpečných látek do školy. Schránku mohou žáci využít i pro svá sdělení o trestné činnosti nebo ničení školního majetku. Schránka je umístěna v přízemí v prostorách pro ubytování žáků.

   - Projevy šikanování mezi žáky, tj. fyzické násilí, omezování osobní svobody, výhružky, ponižování, zneužívání informačních technologií k znevažování důstojnosti, apod., kterých by se dopouštěl kdokoli vůči komukoli (žáci i dospělí),   jsou v prostorách školy a při všech školních akcích a aktivitách přísně zakázány a jsou považovány za hrubý přestupek proti řádu školy a trestány podle klasifikačního řádu. V případě takovýchto projevů chování se postupuje dle daného školního programu proti šikanování.

    

   Prevence šíření infekčních onemocnění

   - Onemocní-li žák nebo dostal-li se do styku s infekční chorobou, oznámí to žák, u nezletilého jeho zákonný zástupce, neprodleně řediteli školy, takový žák se může zúčastnit vyučování jen po rozhodnutí příslušného ošetřujícího lékaře.

    

   Zákaz vnášení věcí a látek ohrožujících bezpečnost a zdraví a podmínky vnášení a nakládání

   s běžnými věcmi, které přímo nesouvisejí s vyučováním

   - Žákům není dovoleno vnášet do školy jakékoliv věci, které by mohly poškodit jejich zdraví, způsobit úraz - zbraně včetně nožů a jiných ostrých předmětů,  výbušniny a jinak nebezpečné látky a předměty. Toto ustanovení se vztahuje i na všechny akce pořádané školou nebo pořádané ve spolupráci se školou.

   - Do školy žáci nosí pouze věci potřebné k výuce, cenné věci do školy nenosí.

   - Zjistí - li žák ztrátu osobní věci, je povinen tuto skutečnost okamžitě ohlásit vyučujícímu, o přestávce pedagogickému pracovníkovi, který koná dohled nebo třídnímu učiteli, popř. vedení školy. Škola nebude brát zřetel na pozdě ohlášenou ztrátu osobní věci.

    

   7. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků (§ 30 odst. 1 písm. d) školského zákona)

    

   Zákaz poškozování a ničení majetku

   - Poškozování školního majetku (graffiti, ničení nábytku, učebnic a učebních pomůcek, osobních věcí jiných osob, zařízení toalet, sportovního zařízení, okrasných keřů apod.) je nepřijatelné.

   - Žáci jsou je povinni šetřit zařízení a ostatní majetek školy, chránit jej před poškozením, šetrně zacházet s učebnicemi, hospodárně zacházet se zapůjčenými učebními pomůckami.

   - Žáci jsou povinni šetřit elektrickou energií, vodou, jinými energiemi a surovinami

    

   Náhrada škody

   - Žáci odpovídají za škodu, kterou svým jednáním způsobili a za škodu, jejímuž vzniku nezabránili, přestože to bylo v jeho silách.

   - V případě menší škody bude věc řešena v rámci opatření ve výchově (§ 21 zák.č. 383/2005 Sb.)

   - Velká škoda bude předána k šetření Policii ČR a poté předána k řešení pojišťovně.

    

   8. Podmínky pro omlouvání a uvolňování žáků z vyučování (§ 22 odst. 2 písm. b), odst. 3 písm. d), § 50 odst. 1, § 67 odst. 3 školského zákona)

    

   Omlouvání nepřítomnosti žáka

   - Nepřítomného žáka omlouvá zákonný zástupce žáka.

   - V případě, kdy bylo žákovi povoleno opustit školské zařízení a žák se nemůže z důvodů předem známých nebo neznámých vrátit, je zákonný zástupce žáka povinen tuto skutečnost ihned oznámit sociální pracovnici nebo vedení školského zařízení a doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka.

   - Oznámení nepřítomnosti je možné provést telefonicky nebo písemně.

    

   Hodnocení neomluvené absence

   - Do součtu 10 vyučovacích hodin bude neomluvená absence hodnocena snížením hodnocení chování na uspokojivé.

   - absence vyšší jak 10 hodin bude hodnocena stupněm neuspokojivé

    

   9. Poučení o povinnosti dodržovat školní řád (§ 22 odst. 1 písm. b), § 30 odst. 3 školského zákona)

    

   - Školní řád platí do odvolání.

   - Školní řád byl projednán a schválen pedagogickou radou dne 22.06.2016 a schválen Školskou radou dne 25.08. .2016

   - Školní řád je zveřejněn na přístupném místě ve škole, prokazatelným způsobem jsou s ním seznámeni žáci i zaměstnanci školy a o jeho vydání a obsahu jsou dle možností informováni zákonní zástupci nezletilých žáků.

   - Školní řád nabývá účinnosti dne 01.09. 2016

   - Změny školního řádu lze navrhovat průběžně s ohledem na naléhavost situace. Všechny změny ve školním řádu podléhají projednání a schválení v pedagogické radě, schválení ředitele školy a následně schválení školskou radou.

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Příloha:

    

   Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a podmínky ukládání výchovných opatření (30 odst. 2 a § 31 školského zákona)

    

   Obsah:

   I. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (§ 30 odst. 2 školského zákona)

   1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou

   1.1 Zásady hodnocení průběhu a výsledku vzdělávání

   1.2 Zásady pro hodnocení chování ve škole

   2. Zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků

   3. Stupně hodnocení prospěchu a chování v případě použití klasifikace a jejich charakteristiku, včetně předem stanovených kritérií

   3.1 Stupně hodnocení prospěchu

   3.1.1 Hodnocení a klasifikace žáků vzdělávaných dle ŠVP pro základní vzdělávání

   3.1.2 Hodnocení a klasifikace žáků vzdělávaných dle ŠVP pro žáky s lehkým mentálním    postižením

   3.1.3 Hodnocení a klasifikace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

   4. Zásady pro používání slovního hodnocení v souladu s § 15 odst. 2 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání, včetně předem stanovených kritérií

   5. Zásady pro stanovení celkového hodnocení žáka na vysvědčení v případě použití slovního hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení a klasifikace

   6. Způsob získávání podkladů pro hodnocení

   7. Podrobnosti o komisionálních a opravných zkouškách

   7.1 Komisionální zkouška

   7.2 Opravná zkouška

   8. Způsob hodnocení žáků nebo studentů cizinců

    

   II. Podmínky ukládání výchovných opatření (§ 31 školského zákona)

   1. Zásady a pravidla pro ukládání výchovných opatření (pochvaly a jiná ocenění, kázeňská opatření)

   2. Kritéria pro uložení jednotlivých druhů a stupňů výchovných opatření

    

    

   I. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (§ 30 odst. 2 školského zákona)

    

   1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou

    

   1.1 Zásady hodnocení průběhu a výsledku vzdělávání

   - Hodnocení žáka je organickou součástí výchovně vzdělávacího procesu a jeho řízení.

   - Každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení, za první pololetí lze místo vysvědčení vydat žákovi výpis z vysvědčení.

   - Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikačním stupněm, slovně nebo kombinací obou způsobů. O způsobu hodnocení rozhoduje ředitel školy se souhlasem školské rady

   - Škola převede slovní hodnocení do klasifikace nebo klasifikaci do slovního hodnocení v případě přestupu žáka na školu, která hodnotí odlišně, a to na žádost této školy nebo zákonného zástupce žáka. Je-li žák hodnocen slovně, převede třídní učitel po projednání s vyučujícími ostatních předmětů slovní hodnocení do klasifikace pro účely přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání. U žáka s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitel školy o použití slovního hodnocení na základě žádosti zákonného zástupce žáka.

   - Klasifikace je jednou z forem hodnocení, její výsledky se vyjadřují stanovenou stupnicí.

   - Ve výchovně vzdělávacím procesu se uskutečňuje klasifikace průběžná a celková.

   - Průběžná klasifikace se uplatňuje při hodnocení dílčích výsledků a projevů žáka.

   - Klasifikace souhrnného prospěchu se provádí na konci každého pololetí a není aritmetickým průměrem běžné klasifikace.

   - Při hodnocení žáka klasifikací jsou výsledky vzdělávání žáka a chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou hodnoceny tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména vzhledem k očekávaným výstupům formulovaným v učebních osnovách jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, k jeho vzdělávacím a osobnostním předpokladům a k věku žáka. Klasifikace zahrnuje ohodnocení píle žáka a jeho přístupu ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon.

   - Chování neovlivňuje klasifikaci výsledků ve vyučovacích předmětech.

   - Při hodnocení a při průběžné i celkové klasifikaci pedagogický pracovník uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi.

   - Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu.

   - V předmětu, ve kterém vyučuje více učitelů, určí výsledný klasifikační stupeň za klasifikační období příslušní učitelé po vzájemné dohodě.

   - Ohodnocením výkonu žáka klasifikačním stupněm posuzuje učitel výsledky práce objektivně a přiměřeně náročně.

   - Pro určování stupně prospěchu v jednotlivých předmětech na konci klasifikačního období se hodnotí učební výsledky, jichž žák dosáhl za celé klasifikační období. Při celkové klasifikaci přihlíží učitel k věkovým zvláštnostem žáka i k tomu, že žák mohl v průběhu klasifikačního období zakolísat v učebních výkonech pro určitou indispozici. Přihlíží se i ke snaživosti a pečlivosti žáka, k jeho individuálním schopnostem a zájmům. Stupeň prospěchu se neurčuje na základě průměru a klasifikace za příslušné období.

   - Žáci školy, kteří po dobu nemoci nejméně tři měsíce před koncem klasifikačního období navštěvovali školu při zdravotnickém zařízení a byli tam klasifikováni za pololetí ze všech, popřípadě jen z některých předmětů, se po návratu do kmenové školy znovu nezkoušejí a neklasifikují.  Jejich klasifikace ze školy při zdravotnickém zařízení v předmětech, ve kterých byli klasifikováni, je závazná. V předmětech, ve kterých nebyli vyučováni, se neklasifikují.

   - Zákonní zástupci žáka, kteří o to mají zájem, jsou o prospěchu žáka informování třídním učitelem kdykoliv na požádání.

   - Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí prospěl ze všech povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem s výjimkou předmětů výchovného zaměření stanovených rámcovým vzdělávacím programem a předmětů, z nichž byl uvolněn. Do vyššího ročníku postoupí i žák prvního stupně základní školy, který již v rámci prvního stupně opakoval ročník, a žák druhého stupně základní školy, který již v rámci druhého stupně opakoval ročník, a to bez ohledu na prospěch tohoto žáka.

   - Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději do dvou měsíců po skončení prvního pololetí. Není-li možné hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za první pololetí nehodnotí.

   - Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do konce září následujícího školního roku. V období měsíce září do doby hodnocení navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník, popřípadě znovu devátý ročník.

   - Žáka nelze hodnotit na konci pololetí, pokud podle posouzení vyučujícího nemá v daném předmětu dostatečný počet známek (např. z důvodu vysoké absence, větší než 50% z celkového počtu hodin za dané pololetí). O dodatečné zkoušce rozhoduje pedagogická rada na návrh vyučujícího daného předmětu.

   - Má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí, může do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení, požádat ředitele školy o komisionální přezkoušení žáka; je-li vyučujícím žáka v daném předmětu ředitel školy, krajský úřad. Komisionální přezkoušení se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém se zákonným zástupcem žáka.

   - V případě, že se žádost o přezkoumání výsledků hodnocení žáka týká hodnocení chování nebo předmětů výchovného zaměření, posoudí ředitel školy, je-li vyučujícím žáka v daném předmětu ředitel školy, krajský úřad, dodržení pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáka stanovených podle § 30 odst. 2. V případě zjištění porušení těchto pravidel ředitel školy nebo krajský úřad výsledek hodnocení změní; nebyla-li pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků porušena, výsledek hodnocení potvrdí, a to nejpozději do 14 dnů ode dne doručení žádosti. Česká školní inspekce poskytne součinnost na žádost ředitele školy nebo krajského úřadu.

   - Žák, který plní povinnou školní docházku, opakuje ročník, pokud na konci druhého pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen. Ředitel školy může žákovi, který již opakoval ročník, povolit opakování ročníku z vážných zdravotních důvodů na žádost jeho zákonného zástupce  a doporučujícího vyjádření odborného lékaře.

   - Ředitel školy může žákovi, který splnil povinnou školní docházku a na konci druhého pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen, povolit na žádost jeho zákonného zástupce opakování ročníku po posouzení jeho dosavadních studijních výsledků a důvodů uvedených v žádosti.

    

   1.2 Zásady pro hodnocení chování ve škole

   - Klasifikaci chování žáků navrhuje třídní učitel po projednání s učiteli, kteří ve třídě vyučují, a s ostatními učiteli a rozhoduje o ní ředitel po projednání v pedagogické radě.

   - Kritériem pro klasifikaci chování je dodržování pravidel slušného chování a dodržování vnitřního řádu školy během klasifikačního období.

   - Při klasifikaci chování se přihlíží k věku, morální a rozumové vyspělosti žáka; k uděleným opatřením k posílení kázně se přihlíží pouze tehdy, jestliže tato opatření byla neúčinná.

   - Škola hodnotí a klasifikuje žáky za jejich chování ve škole a při akcích organizovaných školou. 

    - Nedostatky v chování žáků se projednávají při týdenním hodnocení třídním učitelem, měsíčním školním hodnocení, návrhy na klasifikaci chování pak v pedagogické radě.

   - Zákonní zástupci žáka, kteří o to mají zájem, jsou o chování žáka informování třídním učitelem kdykoliv na požádání.

    - O chování žáka ve škole je také každodenně informován ved. vychovatel.

    

    

   2. Zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků

   - Sebehodnocení je důležitou součástí hodnocení žáků.

   - Sebehodnocením se posiluje sebeúcta a sebevědomí žáků.

   - Chybu je potřeba chápat jako přirozenou věc v procesu učení. Pedagogičtí pracovníci se o chybě se žáky baví, žáci mohou některé práce sami opravovat. Chyba je důležitý prostředek učení.

   - Při sebehodnocení se žák snaží popsat:

   - co se mu daří,

   - co mu ještě nejde.

   - jak bude pokračovat dál.

   - Při školní práci vedeme žáka, aby komentoval svoje výkony a výsledky.

   3. Stupně hodnocení prospěchu a chování v případě použití klasifikace a jejich charakteristika, včetně předem stanovených kritérií

    

   Do klasifikace se promítá hodnocení dosažené úrovně očekávaných dílčích kompetencí: vědomostí, dovedností, úroveň komunikace, aktivita, samostatnost a tvořivost žáka, schopnost pracovat s informacemi.

   Vyučující oznamuje žákovy výsledek klasifikace a klasifikaci zdůvodňuje. Žák má právo si své neúspěšné hodnocení opravit.

   Ve vyučovacích předmětech výchovného zaměření se při klasifikaci nepřihlíží k míře talentu, nýbrž ke schopnosti a motivaci žáka využít vlastních možností v rámci osobních mezí. Vyučující přiměřeně zohledňuje míru zájmu a aktivního přístupu žáka k plnění zadaných úkolů.

    

   3.1 Stupně hodnocení prospěchu a chování

    

   1. Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu:

   1 – výborný,

   2 – chvalitebný,

   3 – dobrý,

   4 – dostatečný,

   5 – nedostatečný.

   Jestliže je žák z výuky některého předmětu v prvním nebo ve druhém pololetí uvolněn, uvádí se na vysvědčení místo hodnocení slovo "uvolněn(a)".

    

   2. Pro potřeby klasifikace se předměty dělí do tří skupin:

   - předměty s převahou teoretického zaměření,

   - předměty s převahou praktických činností 

   - předměty s převahou výchovného a uměleckého odborného zaměření.

    

   3. Kritéria pro jednotlivé klasifikační stupně jsou formulována především pro celkovou klasifikaci. Učitel však nepřeceňuje žádné z uvedených kritérií, posuzuje žákovy výkony komplexně, v souladu se specifikou předmětu.

    

   Stupně hodnocení chování:

   1 – velmi dobré

   2 – uspokojivé

   3 – neuspokojivé

    

    

    

   3.1.1 Hodnocení a klasifikace žáků vzdělávaných dle ŠVP pro základní vzdělávání

    

   a) Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření

    

   Převahu teoretického zaměření mají např. jazykové, společenskovědní, přírodovědné předměty a matematika.

    

   Při klasifikaci výsledků ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření se  hodnotí:

   - ucelenost, přesnost a trvalost osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic, zákonitostí a vztahů, kvalita a rozsah získaných dovedností vykonávat požadované intelektuální a motorické činnosti,

   - schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení společenských a přírodních jevů a zákonitostí,

   - kvalita myšlení, především jeho logika, samostatnost a tvořivost,

   - aktivita v přístupu k činnostem, zájem o ně a vztah k nim,

   - přesnost, výstižnost a odborná i jazyková správnost ústního a písemného projevu,

   - kvalita výsledků činností,

   - osvojení účinných metod samostatného studia.

    

   Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií:

    

   Stupeň 1 (výborný)

   Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti uceleně a přesně, chápe vztahy mezi nimi a smysluplně propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti. Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí logicky správně, zřetelně se u něho projevuje samostatnost a tvořivost. Jeho ústní a písemný projev je správný, přesný, výstižný, účinně se zapojuje do diskuze. Grafický projev je přesný a estetický. Výsledky jeho činnosti jsou kvalitní, pouze s menšími nedostatky. Je schopen samostatně studovat vhodné texty, řešit problémy a obhajovat svá rozhodnutí. Uvědoměle a aktivně pracuje v týmu, respektuje demokratické principy, jeho působení je velmi přínosné. Je téměř vždy schopen sebehodnocení a hodnocení ostatních.

    

   Stupeň 2 „chvalitebný“

   Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě uceleně, přesně a úplně, chápe vztahy mezi nimi. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti. Poznatky z různých vzdělávacích oblastí propojuje do širších celků s menšími chybami. S menšími podněty učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí.  Myslí správně, v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost. Ústní a písemný projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Grafický projev je estetický, bez větších nepřesností. Kvalita výsledků je zpravidla bez podstatných nedostatků. Zapojuje se do diskuze. S menší pomocí je schopen studovat vhodné texty, řešit problémy a obhajovat svá rozhodnutí. V podstatě uvědoměle a aktivně pracuje v týmu, jeho působení je přínosné. Je většinou schopen sebehodnocení a hodnocení ostatních členů.

    

    

    

   Stupeň 3 „dobrý“

   Žák má nepodstatné mezery v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic a zákonitostí, s většími chybami propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí. Při vykonávání požadovaných intelektuálních a motorických činností projevuje nedostatky. Podstatnější nepřesnosti a chyby dokáže za pomoci učitele korigovat. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností se dopouští chyb. Podle podnětů učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti a provádí hodnocení jevů a zákonitostí. Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, v jeho logice se vyskytují chyby. V ústním a písemném projevu má nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Částečně se zapojuje do diskuze. V kvalitě výsledků jeho činnosti se projevují častější nedostatky, grafický projev je méně estetický a má menší nedostatky. Je schopen studovat podle návodu učitele. V týmu nepracuje příliš aktivně, občas nerespektuje demokratické principy, jeho působení je přínosné v menší míře. Občas není schopen sebehodnocení a hodnocení ostatních členů.

    

   Stupeň 4 „dostatečný“

   Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků, pojmů a zákonitostí závažné mezery, chybně propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí. Při provádění požadovaných intelektuálních a motorických činností je málo pohotový a má větší nedostatky. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností se vyskytují závažné chyby. Při využívání poznatků pro výklad a hodnocení jevů je nesamostatný. v logice myšlení se vyskytují závažné chyby, myšlení není tvořivé. Jeho ústní a písemný projev má vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Málo se zapojuje do diskuze. V kvalitě výsledků jeho činnosti a v grafickém projevu se projevují nedostatky, grafický projev je málo estetický. Závažné chyby dovede s pomocí učitele opravit. Při samostatném studiu má velké těžkosti. Práce v týmu se pouze účastní, demokratické principy respektuje jen občas, jeho působení není příliš přínosné. Sebehodnocení a hodnocení ostatních členů je schopen málokdy.

    

   Stupeň 5 „nedostatečný“

   Žák si požadované poznatky, pojmy a zákonitosti neosvojil , nesmyslně propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí. Jeho dovednost vykonávat požadované intelektuální a motorické činnosti má velmi podstatné nedostatky. V uplatňování osvojených vědomostí a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují velmi závažné chyby. Při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí nedovede své vědomosti uplatnit ani s podněty učitele. Neprojevuje samostatnost v myšlení. vyskytují se u něho časté logické nedostatky. V ústním a písemném projevu závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti i výstižnosti. Nezapojuje se do diskuze. Kvalita výsledků jeho činnosti a grafický projev mají vážné nedostatky. Chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele. Nedovede samostatně studovat. Nepracuje v týmu, nerespektuje demokratické principy, svou činností narušuje spolupráci, jeho působení není pro tým přínosné. Správného sebehodnocení a hodnocení ostatních členů není schopen.

    

   b)  Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou praktického zaměření.

    

   Převahu praktické činnosti mají v základní škole pracovní vyučování, informatika, praktika, základy techniky, domácí nauky.

    

   Při klasifikaci v předmětech uvedených v s převahou praktického zaměření v souladu s požadavky učebních osnov se hodnotí:

   - vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem,

   - osvojení praktických dovedností a návyků, zvládnutí účelných způsobů práce,

   - využití získaných teoretických vědomostí v praktických činnostech,

   - aktivita, samostatnost, tvořivost, iniciativa v praktických činnostech,

   - kvalita výsledků činností,

   - organizace vlastní práce a pracoviště, udržování pořádku na pracovišti,

   - dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a péče o životní prostředí,

   - hospodárné využívání surovin, materiálů, energie, překonávání překážek v práci,

   - obsluha a údržba laboratorních zařízení a pomůcek, nástrojů, nářadí a měřidel.

    

    

   Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií:

    

   Stupeň 1 (výborný)

   Žák soustavně projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem. Pohotově, samostatně a tvořivě využívá získané teoretické poznatky při praktické činnosti. Praktické činnosti vykonává pohotově, samostatně uplatňuje získané dovednosti a návyky. Bezpečně ovládá postupy a způsoby práce; dopouští se jen menších chyb, výsledky jeho práce jsou bez závažnějších nedostatků. Účelně si organizuje vlastní práci, udržuje pracoviště v pořádku. Uvědoměle dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a aktivně se stará o životní prostředí. Hospodárně využívá suroviny, materiál, energii. Vzorně obsluhuje a udržuje laboratorní zařízení a pomůcky, nástroje, nářadí a měřidla. Aktivně překonává vyskytující se překážky.

    

   Stupeň 2 (chvalitebný)

   Žák projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem. Samostatně, ale méně tvořivě a s menší jistotou využívá získané teoretické poznatky při praktické činnosti. Praktické činnosti vykonává samostatně, v postupech a způsobech práce se nevyskytují podstatné chyby. Výsledky jeho práce mají drobné nedostatky. Účelně si organizuje vlastní práci, pracoviště udržuje v pořádku. Uvědoměle udržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a stará se o životní prostředí. Při hospodárném využívání surovin, materiálů a energie se dopouští malých chyb. Laboratorní zařízení a pomůcky, nástroje, nářadí a měřidla obsluhuje a udržuje s drobnými nedostatky. Překážky v práci překonává s občasnou pomocí učitele.

    

   Stupeň 3 (dobrý)

   Žák projevuje vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem s menšími výkyvy. Za pomocí učitele uplatňuje získané teoretické poznatky při praktické činnosti. V praktických činnostech se dopouští chyb a při postupech a způsobech práce potřebuje občasnou pomoc učitele. Výsledky práce mají nedostatky. Vlastní práci organizuje méně účelně, udržuje pracoviště v pořádku. Dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a v malé míře přispívá k tvorbě a ochraně životního prostředí. Na podněty učitele je schopen hospodárně využívat suroviny, materiály a energii. K údržbě laboratorních zařízení, přístrojů, nářadí a měřidel musí být částečně podněcován. Překážky v práci překonává jen s častou pomocí učitele.

    

   Stupeň 4 (dostatečný)

   Žák pracuje bez zájmu a vztahu k práci, k pracovnímu kolektivu a praktickým činnostem. Získané teoretické poznatky dovede využít při praktické činnosti jen za soustavné pomoci učitele. V praktických činnostech, dovednostech a návycích se dopouští větších chyb. Při volbě postupů a způsobů práce potřebuje soustavnou pomoc učitele. Ve výsledcích práce má závažné nedostatky. Práci dovede organizovat za soustavné pomoci učitele, méně dbá o pořádek na pracovišti. Méně dbá na dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o životní prostředí. Porušuje zásady hospodárnosti využívání surovin, materiálů a energie. V obsluze a údržbě laboratorních zařízení a pomůcek, přístrojů, nářadí a měřidel se dopouští závažných nedostatků. Překážky v práci překonává jen s pomocí učitele.

    

   Stupeň 5 (nedostatečný)

   Žák neprojevuje zájem o práci a vztah k ní, ani k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem. Nedokáže ani s pomocí učitele uplatnit získané teoretické poznatky při praktické činnosti. V praktických činnostech, dovednostech a návycích má podstatné nedostatky. Nedokáže postupovat při práci ani s pomocí učitele. Výsledky jeho práce jsou nedokončené, neúplné, nepřesné, nedosahují předepsané ukazatele. Práci na pracovišti si nedokáže zorganizovat, nedbá na pořádek na pracovišti. Neovládá předpisy o ochraně zdraví při práci a nedbá na ochranu životního prostředí. Nevyužívá hospodárně surovin, materiálů a energie. V obsluze a údržbě laboratorních zařízení a pomůcek, přístrojů a nářadí, nástrojů a měřidel se dopouští závažných nedostatků.

    

   c)  Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného zaměření

    

   Převahu výchovného zaměření mají: výtvarná výchova, hudební výchova a zpěv, tělesná a sportovní výchova.

    

   Žák zařazený do zvláštní tělesné výchovy se při částečném uvolnění nebo úlevách doporučených lékařem klasifikuje s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu.

   Při klasifikaci v předmětech s převahou výchovného zaměření se v souladu s požadavky učebních osnov hodnotí:

   - stupeň tvořivosti a samostatnosti projevu,

   - osvojení potřebných vědomostí, zkušeností, činností a jejich tvořivá aplikace,

   - poznání zákonitostí daných činností a jejich uplatňování ve vlastní činnosti,

   - kvalita projevu,

   - vztah žáka k činnostem a zájem o ně,

   - estetické vnímání, přístup k uměleckému dílu a k estetice ostatní společnosti,

   - v tělesné výchově s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu žáka všeobecná, tělesná zdatnost, výkonnost a jeho péče o vlastní zdraví.

    

   Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií:

    

   Stupeň 1 „výborný“

    Žák je v činnostech velmi aktivní. Pracuje tvořivě, samostatně, plně využívá své osobní předpoklady a velmi úspěšně je rozvíjí v individuálních a kolektivních projevech. Jeho projev je esteticky působivý, originální, procítěný, přesný. Osvojené vědomosti, dovednosti a návyky aplikuje tvořivě. Má výrazně aktivní zájem o umění, estetiku, a tělesnou kulturu a projevuje k nim aktivní vztah. Úspěšně rozvíjí svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost. Uvědoměle a aktivně pracuje v týmu.

    

   Stupeň 2 „chvalitebný“

    Žák je v činnostech aktivní, tvořivý, převážně samostatný na základě využívání svých osobních předpokladů, které úspěšně rozvíjí v individuálním a kolektivním projevu. Jeho projev je esteticky působivý a má jen menší nedostatky. Žák tvořivě aplikuje osvojené vědomosti, dovednosti a návyky v nových úkolech. Má aktivní zájem o umění, o estetiku a tělesnou zdatnost. Rozvíjí si v požadované míře estetický vkus a tělesnou zdatnost Většinou uvědoměle a aktivně pracuje v týmu..

    

    Stupeň 3 „dobrý“

    Žák je v činnostech méně aktivní, tvořivý, samostatný a pohotový. Nevyužívá dostatečně své schopnosti v individuálním a kolektivním projevu. Jeho projev je málo působivý, dopouští se v něm chyb. Jeho vědomosti a dovednosti mají četnější mezery a při jejich aplikaci potřebuje pomoc učitele. Nemá dostatečný aktivní zájem o umění, estetiku a tělesnou kulturu. Nerozvíjí v požadované míře svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost. V týmu nepracuje příliš aktivně.

    

    

   Stupeň 4 „dostatečný“

   Žák je v činnostech málo aktivní a tvořivý. Rozvoj jeho schopností a jeho projev jsou málo uspokojivé. Úkoly řeší s častými chybami. Vědomosti a dovednosti aplikuje jen se značnou pomocí učitele. Projevuje velmi malou snahu a zájem o činnosti, nerozvíjí dostatečně svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost. Při práci v týmu je pasivní.

    

    Stupeň 5 „nedostatečný“

    Žák je v činnostech převážně pasivní. Rozvoj jeho schopností je neuspokojivý. Jeho projev je povětšině chybný a nemá estetickou hodnotu. Minimální osvojené vědomosti a dovednosti nedovede aplikovat. Neprojevuje zájem o práci a nevyvíjí úsilí rozvíjet svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost. Práce v týmu se neúčastní.

    

   d) Stupně hodnocení chování

    

   (1) Chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni:

   a) 1 – velmi dobré,

   b) 2 – uspokojivé,

   c) 3 – neuspokojivé.

    

   Kritéria pro jednotlivé stupně klasifikace chování:

    

   Stupeň 1 (velmi dobré)

   Žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a aktivně prosazuje ustanovení vnitřního řádu školy. Má kladný vztah ke kolektivu třídy a školy, přispívá k jeho upevňování. Méně závažných přestupků se dopouští ojediněle. Žák je však přístupný výchovnému působení a snaží se své chyby napravit.

    

   Stupeň 2 (uspokojivé)

   Chování žáka je v rozporu s pravidly chování a s ustanoveními vnitřního řádu školy. Žák se dopustí závažného přestupku proti pravidlům slušného chování nebo vnitřnímu řádu školy; nebo se opakovaně dopustí méně závažných přestupků. Zpravidla se přes důtku třídního učitele školy dopouští dalších přestupků, narušuje výchovně vzdělávací činnost školy. Ohrožuje bezpečnost a zdraví svoje nebo jiných osob.

    

   Stupeň 3 (neuspokojivé)

   Chování žáka ve škole je v příkrém rozporu s pravidly slušného chování. Dopustí se takových závažných přestupků proti školnímu řádu nebo provinění, že je jimi vážně ohrožena výchova nebo bezpečnost a zdraví jiných osob. Záměrně narušuje hrubým způsobem výchovně vzdělávací činnost školy. Zpravidla se přes důtku ředitele školy dopouští dalších přestupků.

    

    

   3.1.3  Hodnocení a klasifikace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

    

   Obecné zásady

    

   Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na bezplatné poskytování podpůrných opatření, která by mu měla pomoci naplnit jeho vzdělávací potenciál.

   Při hodnocení těchto žáků se přihlíží k důvodu a stupni podpůrných opatření. Vyučující respektují doporučení psychologických vyšetření a uplatňují je při klasifikaci a hodnocení chování žáků a také volí vhodné a přiměřené způsoby získávání podkladů.

   Důležitá je individualizace hodnocení, která souvisí s nutností rozlišení při zadávání práce dle schopností a výkonu konkrétního žáka, vedoucí k jeho pozitivní motivaci k dalšímu učení.

   Pro zjišťování úrovně žákových vědomostí a dovedností volí učitel různé druhy prověřování jeho vědomostí, dovedností, návyků a různé druhy zkoušek – písemné, ústní, grafické, praktické apod.. Kontrolní práce a diktáty píší tito žáci po předchozí přípravě. Pokud je to nutné, nebude takový žák vystavován úkolům, v nichž vzhledem k poruše nemůže přiměřeně pracovat a podávat výkony odpovídající jeho předpokladům.

   Při způsobu hodnocení a klasifikaci žáků pedagogičtí pracovníci zvýrazňují motivační složku hodnocení, hodnotí jevy, které žák zvládl. Při hodnocení se doporučuje užívat různých forem hodnocení, které postihují nejen znalostní úroveň, ale podávají rovněž informace o průběhu učení, jeho aktuálním stavu a kvalitě. – např. slovní hodnocení.

   Vyučující klade důraz na ten druh projevu, ve kterém má žák předpoklady podávat lepší výkony.

   Při klasifikaci se nevychází z prostého počtu chyb, ale z počtu jevů, které žák zvládl.   Doporučuje se upřednostnit širší slovní hodnocení. Způsob hodnocení projedná třídní učitel s ostatními vyučujícími. Klasifikace je provázena hodnocením, t. j. vyjádřením pozitivních stránek výkonu, objasněním podstaty neúspěchu, návodem, jak mezery a nedostatky překonávat.

   Žák zařazený do zdravotní tělesné výchovy při částečném osvobození nebo při úlevách doporučených lékařem se klasifikuje v tělesné výchově s přihlédnutím k druhu a stupni postižení i k jeho celkovému zdravotnímu stavu.

   V hodnocení se přístup vyučujícího zaměřuje na pozitivní výkony žáka a tím na podporu jeho motivace k učení.

   Ředitel školy může povolit žákovi na žádost jeho zákonného zástupce a na základě doporučujícího vyjádření odborného lékaře opakování ročníku z vážných zdravotních důvodů, a to bez ohledu na to, zda žák na daném stupni již opakoval ročník.

    

   a) Stupně a kritéria klasifikace v předmětech s převahou teoretického zaměření

              

   Stupeň l „výborný“

   Žák ovládá bezpečně požadovaná fakta, pojmy a poznatky, dobře chápe souvislosti. Vyjadřuje se výstižně a přesně. Je schopen samostatně studovat vhodné texty. Pracuje uvědoměle a aktivně v týmu, jeho působení je velmi přínosné. Je vždy schopen sebehodnocení a hodnocení ostatních. Samostatně používá kompenzační pomůcky. Pracuje spolehlivě s upraveným textem. Po zadání práce pracuje samostatně.

    

   Stupeň 2 „chvalitebný“

   Žák v podstatě uceleně ovládá požadovaná fakta, pojmy a poznatky. Vyjadřuje se  méně výstižně, ale poměrně přesně. Je schopen s menší pomocí samostatně studovat vhodné texty.V týmu pracuje částečně aktivně, jeho působení je přínosné. Je téměř vždy schopen sebehodnocení a hodnocení ostatních. Dovede používat kompenzační pomůcky. Pracuje spolehlivě s upraveným textem. Po zadání práce učitelem pracuje s jistotou.

    

   Stupeň 3 „dobrý“

   Žák má nepodstatné mezery v požadovaných faktech, pojmech a poznatcích. Vyjadřuje se často nepřesně, málo výstižně. Vhodné texty je schopen studovat podle návodu učitele. V týmu pracuje částečně aktivně, jeho působení je částečně přínosné. s dopomocí učitele je schopen sebehodnocení a hodnocení ostatních. Kompenzační pomůcky používá s návodem učitele. S upraveným textem pracuje s malými obtížemi. Nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele korigovat.

    

    

   Stupeň 4 „dostatečný“

   Žák má závažné mezery v požadovaných faktech, pojmech a poznatcích. Vyjadřuje se obtížně a nepřesně. Je nesamostatný v práci s vhodnými texty. Práce v týmu se pouze účastní, jeho působení je pouze občas přínosné. Málokdy je schopen sebehodnocení a hodnocení ostatních. Kompenzační pomůcky používá obtížně, s návodem učitele a s chybami. má velké obtíže při práci s upraveným textem. Závažné chyby dovede s problémy opravit s pomocí učitele.

    

   Stupeň 5 „nedostatečný“

   Žák si požadované poznatky neosvojil. Nedovede se vyjádřit. Ani s podněty učitele není samostatný v práci s vhodnými texty. Neúčastní se práce v týmu. Není schopen sebehodnocení ani hodnocení ostatních. Kompenzační pomůcky nedovede použít ani s návodem učitele. S upraveným textem nedovede pracovat. Chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele.

    

   b)  Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou praktického zaměření.

    

   Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií:

    

   Stupeň 1 (výborný)

   Žák soustavně projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem. Praktické činnosti vykonává samostatně, uplatňuje získané dovednosti a návyky. Ovládá postupy a způsoby práce; dopouští se jen menších chyb, výsledky jeho práce jsou bez závažnějších nedostatků. Samostatně si organizuje vlastní práci, udržuje pracoviště v pořádku. Dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a aktivně se stará o životní prostředí. Hospodárně využívá suroviny, materiál, energii. Samostatně obsluhuje a udržuje laboratorní zařízení a pomůcky, nástroje, nářadí a měřidla. Většinou bez pomoci učitele překonává vyskytující se překážky.

    

   Stupeň 2 (chvalitebný)

   Žák většinou projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem. Praktické činnosti vykonává většinou samostatně, v postupech a způsobech práce se nevyskytují podstatné chyby. Výsledky jeho práce mají drobné nedostatky. Většinou si organizuje vlastní práci, pracoviště udržuje v pořádku. Dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a stará se o životní prostředí. Při hospodárném využívání surovin, materiálů a energie se dopouští malých chyb. Laboratorní zařízení a pomůcky, nástroje, nářadí a měřidla obsluhuje a udržuje s drobnými nedostatky. Překážky v práci překonává s občasnou pomocí učitele.

    

   Stupeň 3 (dobrý)

   Žák projevuje vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem s častějšími výkyvy.. V praktických činnostech se dopouští chyb a při postupech a způsobech práce potřebuje častěji pomoc učitele. Výsledky práce mají nedostatky. Vlastní práci organizuje méně účelně, méně dbá na pořádek na pracovišti. Méně dbá na dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a v malé míře přispívá k tvorbě a ochraně životního prostředí. Na podněty učitele je schopen hospodárně využívat suroviny, materiály a energii. K údržbě laboratorních zařízení, přístrojů, nářadí a měřidel musí být částečně podněcován. Překážky v práci překonává jen s častou pomocí učitele.

    

   Stupeň 4 (dostatečný)

   Žák pracuje bez zájmu a vztahu k práci, k pracovnímu kolektivu a praktickým činnostem. V praktických činnostech, dovednostech a návycích se dopouští větších chyb. Při volbě postupů a způsobů práce potřebuje soustavnou pomoc učitele. Ve výsledcích práce má závažné nedostatky. Práci dovede organizovat za soustavné pomoci učitele, málo dbá o pořádek na pracovišti. Málo dbá na dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o životní prostředí. Porušuje zásady hospodárnosti využívání surovin, materiálů a energie. V obsluze a údržbě laboratorních zařízení a pomůcek, přístrojů, nářadí a měřidel se dopouští závažných nedostatků. Překážky v práci překonává jen s pomocí učitele.

    

   Stupeň 5 (nedostatečný)

   Žák neprojevuje zájem o práci a vztah k ní, ani k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem. Nedokáže ani s pomocí učitele uplatnit získané teoretické poznatky při praktické činnosti. V praktických činnostech, dovednostech a návycích má podstatné nedostatky. Nedokáže postupovat při práci ani s pomocí učitele. Výsledky jeho práce jsou nedokončené, neúplné, nepřesné, nedosahují předepsané ukazatele. Práci na pracovišti si nedokáže zorganizovat, nedbá na pořádek na pracovišti. Neovládá předpisy o ochraně zdraví při práci a nedbá na ochranu životního prostředí. Nevyužívá hospodárně surovin, materiálů a energie. V obsluze a údržbě laboratorních zařízení a pomůcek, přístrojů a nářadí, nástrojů a měřidel se dopouští závažných nedostatků.

    

   c)  Stupně a kritéria klasifikace v předmětech s převahou výchovného zaměření

    

   Stupeň l „výborný“

   Žák je v činnostech velmi aktivní se zájmem o umění, estetiku, tělesnou zdatnost. Pracuje velmi tvořivě, samostatně, plně využívá osobní předpoklady a velmi úspěšně je rozvíjí.. Jeho projev je esteticky působivý, originální, procítěný a přesný. Osvojené dovednosti, vědomosti a návyky aplikuje tvořivě.

    

   Stupeň 2 „chvalitebný“

   Žák je v činnostech aktivní, převážně samostatný. Úspěšně rozvíjí své osobní předpoklady. Projev je esteticky působivý, originální a má jen menší nedostatky. Osvojené dovednosti, vědomosti a návyky aplikuje samostatně, má zájem o umění, estetiku, tělesnou zdatnost.

    

   Stupeň 3 „dobrý“

   Žák je v činnostech méně aktivní, samostatný a pohotový, občas i pasivní. Nevyužívá dostatečně své schopnosti v individuálním a skupinovém projevu. Jeho projev je málo působivý, dopouští se v něm chyb. V dovednostech a vědomostech má četnější mezery a při jejich aplikaci potřebuje pomoc učitele. Má malý zájem o umění, estetiku, tělesnou zdatnost.

    

   Stupeň 4 „dostatečný“

   Žák je v činnostech málo tvořivý, často pasivní. Rozvoj jeho schopností a jeho projev jsou málo uspokojivé.. Úkoly řeší s častými chybami. Dovednosti a vědomosti aplikuje jen se značnou pomocí učitele. Projevuje velmi malý zájem a snahu.

    

   Stupeň 5 „nedostatečný“

   Žák je v činnostech skoro vždy pasivní. Rozvoj jeho schopností je neuspokojivý. Jeho projev většinou chybný a nemá estetickou hodnotu. Osvojené dovednosti a vědomosti nedovede aplikovat. Neprojevuje zájem o práci.

    

    

    

    

   d) Stupně a kritéria pro klasifikaci chování

    

   Chování žáka se klasifikuje stupni :

   l - velmi dobré

   2 - uspokojivé

   3 - neuspokojivé

    

   Stupeň l „velmi dobré“

   Žák respektuje ustanovení školního řádu a osvojil si základní pravidla společenského chování, která dodržuje ve škole i na veřejnosti. Projevuje dobrý vztah k učitelům i spolužákům. 

    

   Stupeň 2 „uspokojivé“

   Žák se dopustil závažného přestupku nebo se dopouští opakovaně méně závažných přestupků proti ustanovení školního řádu a pravidlům společenského soužití ve škole i na veřejnosti. Žák je však přístupný výchovnému působení a snaží se své chyby napravit.

    

   Stupeň 3 „neuspokojivé“

   Žák se dopouští závažných přestupků proti školnímu řádu, nerespektuje pravidla společenského soužití a porušuje právní normy. Přes udělení opatření k posílení kázně pokračuje v asociálním chování a nemá snahu své chyby napravit.

    

    

   3.1.4 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků na vysvědčení

    

   -           Žáci se klasifikují ve všech vyučovacích předmětech  uvedených v učebním plánu příslušného ročníku. 

   -           Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje  příslušnému předmětu.

   -           V předmětu, ve kterém vyučuje více učitelů, určí  výsledný stupeň za klasifikační období příslušní učitelé  po vzájemné dohodě.

   -           Případy zaostávání žáků v učení a nedostatky v jejich  chování se projednají v pedagogické radě.

    

   -           Na konci klasifikačního období, nejpozději 24 hodin před jednáním pedagogické rady o klasifikaci, zapíši učitelé příslušných předmětů  číslicí výsledky celkové klasifikace do klasifikačních archů pro třídní učitele  a připraví návrhy na umožnění opravných zkoušek, na  klasifikaci v náhradním termínu apod.

    -          Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu:

    

   a)         1 – výborný,

   b)         2 – chvalitebný,

   c)         3 – dobrý,

   d)        4 – dostatečný,

   e)         5 – nedostatečný.

   Při hodnocení  jsou výsledky vzdělávání žáka hodnoceny tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména vzhledem k očekávaným výstupům formulovaným v učebních osnovách jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, k jeho vzdělávacím a osobnostním předpokladům a k věku žáka. Klasifikace zahrnuje ohodnocení píle žáka a jeho přístupu ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon.

    

   3.1.5 Celkové hodnocení žáků na vysvědčení

   Žák je hodnocen stupněm

   a) prospěl(a) s vyznamenáním, není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu horším než 2 – chvalitebný, průměr stupňů prospěchu ze všech povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem není vyšší než 1,5 a jeho chování je hodnoceno stupněm velmi dobré,

   b) prospěl(a), není-li  v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 – nedostatečný,

   c) neprospěl(a), je-li  v některém z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 – nedostatečný  nebo není-li z něho hodnocen na konci druhého pololetí,

   d) nehodnocen(a), není-li možné žáka hodnotit z některého z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem na konci prvního pololetí.

    

    

   3.1.6 Hodnocení práce v zájmových útvarech:

   Výsledky práce v zájmových útvarech organizovaných školou se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni:

   a)         pracoval(a) úspěšně,

   b)         pracoval(a).

    

    

   3.1.7 Zásady pro používání slovního hodnocení v souladu s § 15 odst. 2 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání, včetně předem stanovených kritérií

    

   - O slovním hodnocení výsledků vzdělávání žáka rozhoduje ředitel školy se souhlasem

   školské rady a po projednání v pedagogické radě.

   - Třídní učitel po projednání s vyučujícími ostatních předmětů převede slovní hodnocení do klasifikace nebo klasifikaci do slovního hodnocení v případě přestupu žáka na školu, která hodnotí odlišným způsobem, a to na žádost  této školy nebo zákonného zástupce žáka.

   - Je-li žák hodnocen slovně, převede třídní učitel po projednání s vyučujícími ostatních předmětů slovní hodnocení do klasifikace pro účely přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání.

   - U žáka s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitel školy o použití slovního hodnocení na základě žádosti zákonného zástupce žáka.

   - Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem a chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou jsou v případě použití slovního hodnocení popsány tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména ve vztahu k očekávaným výstupům formulovaným v učebních osnovách jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, k jeho vzdělávacím a osobnostním předpokladům a k věku žáka. Slovní hodnocení zahrnuje posouzení výsledků vzdělávání žáka v jejich vývoji, ohodnocení píle žáka a jeho přístupu ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon, a naznačení dalšího rozvoje žáka. Obsahuje také zdůvodnění hodnocení a doporučení, jak předcházet případným neúspěchům žáka a jak je překonávat.

    

   3.1.8Zásady pro stanovení celkového hodnocení žáka na vysvědčení v případě použití slovního hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení a klasifikace

    

   Zásady pro převedení slovního hodnocení do klasifikace nebo klasifikace do slovního hodnocení pro stanovení celkového hodnocení žáka na vysvědčení.

    

   Prospěch

   Ovládnutí učiva předepsaného osnovami

   1 - výborný

   ovládá bezpečně

   2 – chvalitebný

   ovládá

   3 – dobrý

   v podstatě ovládá

   4 – dostatečný

   ovládá se značnými mezerami

   5 - nedostatečný

   neovládá

   Úroveň myšlení

   1 – výborný

   pohotový, bystrý, dobře chápe souvislosti

   2 – chvalitebný

   uvažuje celkem samostatně

   3 – dobrý

   menší samostatnost v myšlení

   4 – dostatečný

   nesamostatné myšlení

   5 - nedostatečný

   odpovídá nesprávně i na návodné otázky

   Úroveň vyjadřování

   1 – výborný

   výstižné a poměrně přesné

   2 – chvalitebný

   celkem výstižné

   3 – dobrý

   myšlenky vyjadřuje ne dost přesně

   4 – dostatečný

   myšlenky vyjadřuje se značnými obtížemi

   5 - nedostatečný

   i na návodné otázky odpovídá nesprávně

   Celková aplikace vědomostí, řešení úkolů, chyby, jichž se žák dopouští

   1 – výborný

   užívá vědomostí a spolehlivě a uvědoměle dovedností ,pracuje samostatně, přesně a s jistotou

   2 – chvalitebný

   dovede používat vědomosti a dovednosti při řešení úkolů, dopouští se jen menších chyb

   3 – dobrý

   řeší úkoly s pomocí učitele a s touto pomocí snadno překonává potíže a odstraňuje chyby

   4 – dostatečný

   dělá podstatné chyby, nesnadno je překonává

   5 - nedostatečný

   praktické úkoly nedokáže splnit ani s pomocí

   Píle a zájem o učení

   1 – výborný

   aktivní, učí se svědomitě a se zájmem

   2 – chvalitebný

   učí se svědomitě

   3 – dobrý

   k učení a práci nepotřebuje větších podnětů

   4 – dostatečný

   malý zájem o učení, potřebuje stálé podněty

   5 - nedostatečný

   pomoc a pobízení k učení jsou zatím neúčinné

    

    

   Chování

    

   1 – velmi dobré

   Žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a ustanovení vnitřního řádu školy. Méně závažných přestupků se dopouští ojediněle. Žák je však přístupný výchovnému působení a snaží se své chyby napravit.

   2 - uspokojivé

   Chování žáka je v rozporu s pravidly chování a s ustanoveními vnitřního řádu školy. Žák se dopustí závažného přestupku proti pravidlům slušného chování nebo vnitřnímu řádu školy; nebo se opakovaně dopustí méně závažných přestupků. Zpravidla se přes důtku třídního učitele školy dopouští dalších přestupků, narušuje výchovně vzdělávací činnost školy. Ohrožuje bezpečnost a zdraví svoje nebo jiných osob.

   3 - neuspokojivé

   Chování žáka ve škole je v příkrém rozporu s pravidly slušného chování. Dopustí se takových závažných přestupků proti školnímu řádu nebo provinění, že je jimi vážně ohrožena výchova nebo bezpečnost a zdraví jiných osob. Záměrně narušuje hrubým způsobem výchovně vzdělávací činnost školy. Zpravidla se přes důtku ředitele školy dopouští dalších přestupků.

    

    

   3.1.9 Způsob získávání podkladů pro hodnocení

    

    Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci :

    

   Podklady pro hodnocení a klasifikaci výchovně vzdělávacích výsledků a chování žáka získává učitel zejména těmito metodami, formami a prostředky:

   - soustavným diagnostickým pozorováním žáka, 

   - soustavným sledováním výkonů žáka a jeho připravenosti na vyučování,

   - různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové),

   - kontrolními písemnými pracemi a praktickými zkouškami,

   - analýzou výsledků činnosti žáka,

   - konzultacemi s ostatními učiteli a podle potřeby i s pracovníky pedagogicko-psychologických poraden a zdravotnických služeb, zejména u žáka s trvalejšími psychickými a zdravotními potížemi a poruchami,

   - Žák musí být z předmětu vyzkoušen ústně nebo písemně alespoň dvakrát za každé pololetí, z toho nejméně jednou ústně. Známky získávají vyučující průběžně během celého klasifikačního období. Není přípustné ústně přezkušovat žáky koncem klasifikačního období z látky celého tohoto období.

   - Učitel oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace a poukazuje na klady a nedostatky hodnocených projevů, výkonů, výtvorů. Při ústním vyzkoušení oznámí učitel žákovi výsledek  hodnocení okamžitě. Výsledky hodnocení písemných zkoušek a prací a praktických činností oznámí žákovi nejpozději do 7 dnů.

   - Kontrolní písemné práce a další druhy zkoušek rozvrhne učitel rovnoměrně na celý školní rok, aby se nadměrně nenahromadily v určitých obdobích.

    - Termín kontrolní práce prokonzultuje učitel s třídním učitelem. V jednom dni mohou žáci konat jen jednu zkoušku uvedeného charakteru.

   - Všechny písemné práce, testy, diktáty apod., jsou žákům oznámeny předem, aby měli dostatek času na přípravu.

    - Učitel je povinen vést soustavnou evidenci o každé klasifikaci žáka průkazným způsobem tak, aby mohl vždy doložit správnost celkové klasifikace žáka i způsob získání známek (ústní zkoušení, písemné, ...). V případě dlouhodobé nepřítomnosti nebo rozvázání pracovního poměru v průběhu klasifikačního období předá tento klasifikační přehled zastupujícímu učiteli nebo vedení školy.

   - Třídní učitel zajistí zapsání známek také do třídního katalogu a dbá o jejich úplnost. Do katalogu jsou zapisovány známky z jednotlivých předmětů, udělená výchovná opatření a další údaje o chování žáka, jeho pracovní aktivitě a činnosti ve škole.

   - Pokud je klasifikace žáka stanovena na základě písemných nebo grafických prací, vyučující tyto práce uschovávají po dobu, během které se klasifikace žáka určuje nebo ve které se k ní mohou zákonní zástupci žáka odvolat - tzn. celý školní rok včetně hlavních prázdnin, v případě žáků s odloženou klasifikací nebo opravnými zkouškami až do 30. 10. dalšího školního roku. Opravené písemné práce musí být předloženy všem žákům a na požádání ve škole také zákonným zástupcům.

   - Vyučující dodržují zásady pedagogického taktu, zejména:

   a) neklasifikují žáky ihned po jejich návratu do školy po nepřítomnosti delší než jeden týden,

   b) žáci nemusí dopisovat do sešitů látku za dobu nepřítomnosti, pokud to není jediný zdroj informací,

   c) účelem zkoušení není nacházet mezery ve vědomostech žáka, ale hodnotiti to, co umí,

   učitel klasifikuje jen probrané učivo, zadávání nové látky k samostatnému nastudování celé třídě není přípustné,

   d) před prověřováním znalostí musí mít žáci dostatek času k naučení, procvičení a zažití učiva,

   e) prověřování znalostí provádět až po dostatečném procvičení učiva.

   - Třídní učitelé jsou povinni seznamovat ostatní vyučující s doporučením psychologických vyšetření, které mají vztah ke způsobu hodnocení a klasifikace žáka a způsobu získávání podkladů. Údaje o nových vyšetřeních jsou součástí zpráv učitelů na pedagogické radě.

    

    

   3.1.10 Podrobnosti o komisionálních a opravných zkouškách

    

    Komisionální zkouška

   a) Komisionální zkouška se koná v těchto případech:

   - má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí, 

   - při konání opravné zkoušky.

   b) Komisi pro komisionální přezkoušení jmenuje ředitel školy; v případě, že je vyučujícím daného předmětu ředitel školy, jmenuje komisi krajský úřad.

   c) Komise je tříčlenná a tvoří ji:

   - předseda, kterým je ředitel školy, popřípadě jím pověřený učitel, nebo v případě, že vyučujícím daného předmětu je ředitel školy, krajským úřadem jmenovaný jiný pedagogický pracovník školy,

   - zkoušející učitel, jímž je vyučující daného předmětu ve třídě, v níž je žák zařazen, popřípadě jiný vyučující daného předmětu,

   - přísedící, kterým je jiný vyučující daného předmětu nebo předmětu stejné vzdělávací oblasti stanovené Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

   d) Výsledek přezkoušení již nelze napadnout novou žádostí o přezkoušení. Výsledek přezkoušení stanoví komise hlasováním. Výsledek přezkoušení se vyjádří slovním hodnocením nebo stupněm prospěchu. Ředitel školy sdělí výsledek přezkoušení prokazatelným způsobem žákovi a zákonnému zástupci žáka. V případě změny hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí se žákovi vydá nové vysvědčení.

   e) O přezkoušení se pořizuje protokol, který se stává součástí dokumentace školy. Za řádné vyplnění protokolu odpovídá předseda komise, protokol podepíší všichni členové komise.

   f) Žák může v jednom dni vykonat přezkoušení pouze z jednoho předmětu. Není-li možné žáka ze závažných důvodů ve stanoveném termínu přezkoušet, stanoví orgán jmenující komisi náhradní termín přezkoušení.

   g) Konkrétní obsah a rozsah přezkoušení stanoví ředitel školy v souladu se školním vzdělávacím programem.

   h) Vykonáním přezkoušení není dotčena možnost vykonat opravnou zkoušku.

   i) Třídní učitel zapíše do třídního výkazu poznámku o vykonaných zkouškách, doplní celkový prospěch a vydá žákovi vysvědčení s datem poslední zkoušky.

    

    

    

    

   Opravná zkouška

    

   a) Opravné zkoušky konají:

   - žáci, kteří mají nejvýše dvě nedostatečné z povinných předmětů a zároveň dosud neopakovali ročník na daném stupni základní školy,

   - žáci devátého ročníku, kteří na konci druhého pololetí neprospěli nejvýše ze dvou povinných předmětů.

   Žáci nekonají opravné zkoušky, jestliže neprospěli z předmětu s výchovným zaměřením.

   b) Opravné zkoušky se konají nejpozději do konce příslušného školního roku, tj. do 31. srpna. Termín opravných zkoušek a konzultací žáků s příslušnými pedagogickými pracovníky stanoví ředitel školy na červnové pedagogické radě. Žák může v jednom dni skládat pouze jednu opravnou zkoušku. Opravné zkoušky jsou komisionální.

   c) Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví, neprospěl. Ze závažných důvodů může ředitel školy žákovi stanovit náhradní termín opravné zkoušky nejpozději do 15. září následujícího školního roku. Do té doby je žák zařazen do nejbližšího vyššího ročníku, popřípadě znovu do devátého ročníku.

   d) Žákovi, který konal opravnou zkoušku, se na vysvědčení uvede datum poslední opravné zkoušky v daném pololetí.

   e) Třídní učitel zapíše do třídního výkazu žákovi, který konal opravnou zkoušku:

    

   Vykonání opravné zkoušky (třídní výkaz – poznámka)

   Žák vykonal dne …… opravnou zkoušku z předmětu ………s prospěchem ……… .

    

   Nedostavení se k opravné zkoušce (třídní výkaz – poznámka)

   Žák se bez řádné omluvy nedostavil k vykonání opravné zkoušky, čímž jeho prospěch v předmětu ……… zůstává nedostatečný

    

   Způsob hodnocení žáků nebo studentů cizinců

    

   1. Při hodnocení výsledků vzdělávání žáků, kteří nejsou státními občany České republiky a plní v České republice povinnou školní docházku se postupuje podle § 51 až 53 školského zákona a § 14 až 17 vyhlášky, tj. postupuje se stejně jako u žáků – občanů ČR s výjimkou § 15 odst. 6 vyhlášky 48/2005 Sb., o základním vzdělávání:

   - Při hodnocení žáků cizinců, kteří plní v České republice povinnou školní docházku, se úroveň znalosti českého jazyka považuje za závažnou souvislost podle odstavců 2 a 4, která ovlivňuje jejich výkon.

   - Žák - občan Slovenské republiky – má právo při plnění studijních povinností používat, s výjimkou českého jazyka a literatury, slovenský jazyk.

   3. Škola nemá povinnost žáka - cizince doučovat českému jazyku.

   4. Na konci 1. pololetí nemusí být žák - cizinec hodnocen na vysvědčení, a to ani v náhradním termínu. Pokud by žák ale nebyl hodnocen na vysvědčení na konci 2. pololetí, znamenalo by to, že musí opakovat ročník.

    

    

    

    

   II. Podmínky ukládání výchovných opatření (§ 31 školského zákona)

    

   1. Zásady a pravidla pro ukládání výchovných opatření (pochvaly a jiná ocenění, kázeňská opatření)

    

   a) Výchovnými opatřeními jsou:

   - pochvaly nebo jiná ocenění a

   - kázeňská opatření.

    

   b) Pochvaly

   - Pochvaly, jiná ocenění může udělit či uložit ředitel školy nebo třídní učitel. 

   - Ředitel školy může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu jiné právnické či fyzické osoby žákovi po projednání v pedagogické radě udělit pochvalu nebo jiné ocenění za mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, záslužný nebo statečný čin nebo za mimořádně úspěšnou práci.

   - Třídní učitel může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních vyučujících žákovi po projednání s ředitelem školy udělit pochvalu nebo jiné ocenění za výrazný projev školní iniciativy nebo za déletrvající úspěšnou práci. Ředitel školy nebo třídní učitel neprodleně oznámí udělení pochvaly a jiného ocenění prokazatelným způsobem žákovi a jeho zákonnému zástupci.

   - Udělení pochvaly ředitele školy se zaznamená do dokumentace školy (§ 28 školského zákona). Udělení pochvaly a jiného ocenění se zaznamená na vysvědčení za pololetí, v němž bylo uděleno. Jedná se pouze o pochvaly ředitele školy.

    

   c)  Kázeňská opatření

   - Kázeňským opatřením jsou:

   - podmíněné vyloučení žáka ze školy nebo školského zařízení,

   - vyloučení žáka ze školy nebo školského zařízení,

   - další kázeňská opatření (napomenutí, důtka).

   Žáka lze podmíněně vyloučit nebo vyloučit ze školy pouze v případě, že splnil povinnou školní docházku. Může se tedy jednat pouze o žáka základní školy, který opakoval ročník a je 10. rokem v základní škole.

   V rozhodnutí o podmíněném vyloučení stanoví ředitel školy nebo školského zařízení zkušební lhůtu, a to nejdéle na dobu jednoho roku. Dopustí-li se žák nebo student v průběhu zkušební lhůty dalšího zaviněného porušení povinností stanovených tímto zákonem nebo školním nebo vnitřním řádem, může ředitel školy nebo školského zařízení rozhodnout o jeho vyloučení.

   V případě zvláště závažného zaviněného porušení povinností stanovených tímto zákonem ředitel rozhodne vždy o vyloučení žáka nebo studenta ze školy nebo školského zařízení. To neplatí pro zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a zařízení pro preventivně výchovnou péči podle zákona upravujícího ústavní a ochrannou výchovu a preventivně výchovnou péči.

   Při porušení povinností stanovených školním řádem lze podle závažnosti tohoto porušení žákovi uložit:

   - napomenutí třídního učitele,

   - důtku třídního učitele,

   - důtku ředitele školy.

   Třídní učitel neprodleně oznámí řediteli školy uložení důtky třídního učitele. Důtku ředitele školy lze žákovi uložit pouze po projednání v pedagogické radě.

   Ředitel školy nebo třídní učitel neprodleně oznámí uložení napomenutí nebo důtky a jeho důvody prokazatelným způsobem žákovi a jeho zákonnému zástupci.

   Uložení napomenutí nebo důtky se zaznamená do dokumentace školy (§ 28 školského zákona).

    

    

   1.  Kritéria pro uložení jednotlivých druhů a stupňů výchovných opatření

    

   - Udělení výchovného opatření je závislé jednak na stupni závažnosti prohřešku žáka a jednak na jeho případném opakování v průběhu pololetí.

   - Z hlediska výchovného dopadu na chování žáka se výchovné opatření žákovi uděluje bez zbytečného odkladu co nejdříve po spáchání prohřešku a jeho důkladném prošetření přítomným pedagogickým pracovníkem a třídním učitelem

   - Projevy šikanování spolužáků nebo pracovníků zařízení, tj. cílené a opakované ubližující agresivní útoky i mírné formy psychického útlaku, které byly již dříve prokázány a znovu se opakují, krádež, závažné úmyslné poškození zařízení školy, vulgární vyjadřování k pracovníkům školy, ojedinělé násilné chování ke spolužákům nebo pracovníkům školy, jsou považovány za hrubé porušení školního řádu. O konkrétním výchovném opatření rozhoduje ředitel školy po projednání v pedagogické radě. V úvahu připadá napomenutí, důtka třídního učitele, důtka ředitele školy, příp. podmíněné vyloučení a vyloučení ze školy.

    

   - Chování žáka je v rozporu s pravidly chování a s ustanoveními vnitřního řádu školy.

   - Žák se dopustí přestupku proti pravidlům slušného chování nebo školnímu řádu.

   - Žák ohrožuje bezpečnost a zdraví svoje nebo jiných osob.

   - Žák záměrně narušuje výchovně vzdělávací činnost školy. 

    

    

   V Šumperku dne 01.09.2019                                                Mgr. Tomáš Polák v.r.

   ředitel zařízení

    

    

    

    

    

    

    

    

   DDŠ, ZŠ a SVP  ŠUMPERK                                                  

   Učební plán dle ŠVP pro základní vzdělávání „Spolu, lépe a s úsměvem“      

   5. – 9. ročník, šk. rok 2018 - 2019

    

    

   Předmět

                         Ročník

        5.

   6.

   7.

   8.

   9.

   Český jazyk a literatura

   6

   4

   4

   4

   4

   Anglický jazyk

   3

   3

   3

   3

   3

   Německý jazyk

    

   1

   1

   2

   2

   Matematika a její aplikace

   5

   4

   4

   4

   4

   Informatika

   1

   1

   1

   1

   1

   Prvouka

    

    

    

    

    

   Vlastivěda

   2

    

    

    

    

   Přírodověda

   2

    

    

    

    

   Dějepis

    

   2

   2

   2

   2

   Výchova k občanství

    

   1

   1

   1

   1

   Fyzika

    

   1

   1

   2

   2

   Chemie

    

    

    

   1

   1

   Přírodopis

    

   2

   2

   2

   2

   Zeměpis

    

   2

   2

   2

   2

   Hudební výchova

   1

   1

   1

   1

   1

   Výtvarná výchova

   2

   2

   2

   2

   2

   Výchova ke zdraví

    

   1

   1

   1

   1

   Tělesná výchova

   2

   2

   2

   2

   2

   Pracovní výchova

   1

   1

   1

   1

   1

    

    

    

    

    

    

   Volitelné předměty

    

   Etika

    

       1

       1

   1

      1

    

    

    

    

    

    

   Týdenní časová dotace

   povinných předmětů

    

    

      25

    

      29

      29

   32

   32

   Celkem

       25

      29

      29

   32

   32

    

    

    

    

   Zpracoval: Mgr Luštík Vl.                                                                     Mgr. Tomáš Polák

   Dne: 30.08.2019                                                                                  ředitel v.r.

                                                        

   DDŠ, ZŠ a SVP ŠUMPERK   

    

               Učební plán pro základní vzdělávání dle ŠVP - LMP „Spolu, lépe a s úsměvem

           5. – 9. ročník, šk. rok 2018 - 2019

    

    

       

   Předmět

    

                     Ročník

   5.

   6.

   7.

   8.

   9.

   Český jazyk a literatura

   7

   5

   5

   5

   5

   Anglický jazyk

    

   1

   1

   1

   1

   Matematika a její aplikace

   5

   5

   5

   5

   5

   Informatika

   1

   1

   1

   1

   1

   Prvouka

    

    

    

    

    

   Vlastivěda

   2

    

    

    

    

   Přírodověda

   2

    

    

    

    

   Dějepis

    

   1

   1

   1

   1

   Výchova k občanství

    

   1

   1

   1

   1

   Fyzika

    

    

   1

   1

   1

   Chemie

    

    

    

    

   1

   Přírodopis

    

   2

   2

   2

   2

   Zeměpis

    

   1

   1

   1

   1

   Hudební výchova

   1

   1

   1

   1

   1

   Výtvarná výchova

   2

   2

   2

   2

   2

   Výchova ke zdraví

    

    

    

   1

   1

   Tělesná výchova

   3

   3

   3

   3

   3

   Pracovní výchova

   3

   5

   5

   5

   5

   Etika

    

   1

   1

   1

   1

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Celkem

   26

   29

   30

   31

   32

    

    

       

    

    

    

    

    

    

    

   Zpracoval: Mgr Luštík Vl.                                                                     Mgr. Tomáš Polák

   Dne: 28.08.2018                                                                                  ředitel

    

    

    

    

    

    

                     

   POVINNOSTI PEDAGOGICKÉHO DOZORU

    

    

    

   1. Pedagogický dohled  provádějí jednotliví učitelé dle rozpisu pedagogického

   dohledu.

   1. Pedagogický dohled začíná 20 minut před začátkem  vyučování a končí předáním žáků vychovatelům po skončení vyučování.  Žáky příslušné třídy

   předá vychovatelům  pedagog, který v příslušné třídě vyučuje poslední vyučovací hodinu.

   3.         Po příchodu do školy dozorující učitel  zkontroluje prostory školy a po

   příchodu žáků je rozmístí do tříd. Dozorující učitel rozmístí žáky do tříd také na konci každé přestávky.

   4.                     Pedagogický dohled vykonávaný o přestávkách při dopoledním vyučování končí  příchodem vyučujících do vyučování.

   1.       Pedagogický dohled vykonává příslušný učitel dle rozpisu ve všech prostorách

   školy – třídách, chodbách, WC. 

   1.      O velké přestávce vykonává příslušný učitel pedagogický dohled také v jídelně,

   kde je po celou dobu svačiny fyzicky přítomen. Účastní se výdeje jídla a za-

   jistí úklid jídelny .

   1.      Učitel vykonávající pedagogický dohled zodpovídá, ve spolupráci

   s ostatními učiteli, za pořádek ve všech společných prostorách školy. Dbá na kázeň a slušné chování žáků a dodržování předpisů BOZP pro pohyb v prostorách školy.

   1. Při odpoledním vyučování zodpovídá každý vyučující za svou třídu po celou

   dobu vyučování i s přestávkami. 

    

    

    

    

                                                  

   Dozor nad žáky o přestávce mezi dopoledním a odpoledním vyučováním, t.j. 13.30-14.15,

   vykonává vychovatel ve službě.       

              

    Zpracoval : Luštík Vladislav                                                         

    V Šumperku dne : 4.9. 2013                                            

    Revidováno dne 1.9.2019

    

    

    

    

    

    

   Doučování v rámci SVP probíhá v samostatné třídě pro děti z internátního střediska od 8.00-12.30. Ve třídě vyučuje speciální pedagog všechny předměty individuálně na základě dodaných plánů učiva z kmenových škol. Spec. pedagog zároveň vykonává dozor nad dětmi v rámci všech přestávek.

    

  • Kontakty

   • Dětský domov se školou, základní škola a středisko výchovné péče, Šumperk
   • 00843016
   • dds@dds-spk.cz
   • Mgr. Stanislava Tóthová - ředitelka reditelka@dds-spk.cz Mgr. Ladislav Luštík - zástupce ředitele zastupce@dds-spk.cz Bc. Viktor Salčík - vedoucí vychovatel vychovatel@dds-spk.cz Mgr. Tomáš Polák - etoped etoped@dds-spk.cz Mgr. Hana Váňová - psycholog psycholog@dds-spk.cz Hana Adamová - ekonom ekonom@dds-spk.cz Eva Luštíková - personální oddělení pers@dds-spk.cz Zdeňka Jílková - sociální pracovník social@dds-spk.cz Miroslava Prosserová - administrativa osetrov@dds-spk.cz
   • ghy8r8p
   • 583 284 010 - ředitel, PAM, ekonom, škola 583 284 011 - středisko výchovné péče 583 284 012 - ved.vychovatel, psycholog, etoped, vychovatelé 583 235 251 - sociální pracovnice, administrativa
   • Vyhlídka 369/1
   • Pověřencem pro ochranu osobních údajů je od 25. 5. 2018 Dr. Ing. Luboš Sychra (Oddělení bezpečnostního ředitele, MŠMT). tel: +420 234 814 303 e-mail: gdpr@msmt.cz www.msmt.cz
   • etoped@dds-spk.cz
   • etoped@dds-spk.cz
   • Po - Pá, 8:00 - 13:00
   • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 – Malá Strana
  • Přihlášení