•  

    

                           VNITŘNÍ   ŘÁD

    

    

   Podle Zákona  č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dalšími souvisejícími zákony a  Vyhlášky  MŠMT č. 438 / 2006 Sb., kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních

    

    

    

    

        Dětský domov se školou , základní škola a středisko výchovné péče,               

                                                     Šumperk 

    

                                                    Vyhlídka 1

    

                                                      787 01  Šumperk

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

                                                                      V Šumperku dne : 4. února 2019

                                                                      Revidováno 4. února 2019  

                                                                      S platností od 5. února 2019

    

    

    

                                                                  

    

                                                                 

    

    OBSAH

    

   1. Charakteristika a struktura zařízení …………………………………………………………  str.2

   1.1.  Název zařízení, adresa a telefonní číslo ………………………………………………………… str.2

   1.2.  Součásti zařízení a jejich organizační členění  ………………………………………………….  str.2

   1.3.  Charakteristika jednotlivých součástí zařízení a jejich úkolů …………………………………..  str.2

   1.4.  Personální zabezpečení  ………………………………………………………………………… str.3

    

   2.     Postup při přijímání, přemísťování a propouštění dětí ………………………………………str.4

   2.1.  Příjem dítěte  …………………………………………………………………………………… str.4

   2.2.  Propuštění dítěte  ……………………………………………………………………………….  str.5

    

   1.  Organizace výchovně vzdělávacích činností v zařízení ………………………………………   str.5
    1. Organizace výchovných a zájmových činností  ………………………………………………    str.5
    2. Organizace vzdělávání dětí  ……………………………………………………………………  str.6
    3. Systém prevence sociálně patologických jevů  ………………………………………………… str.6

    

   1. Organizace péče o děti v zařízení ………………………………………………………………  str.6
    1. Zařazení dětí do rodinných skupin     …………………………………………………………   str.7
    2. Ubytování dětí  ………………………………………………………………………………… str.7
    3. Materiální zabezpečení  ………………………………………………………………………    str.7
    4. Finanční prostředky dětí  ………………………………………………………………………  str.7
    5. Systém stravování  ……………………………………………………………………………….str.10
    6. Postup v případě útěku dítěte ze zařízení  ………………………………………………………str.10
    7. Postup v případě dočasného omezení nebo přerušení poskytování péče v zařízení ………….str.11

    

   1. Práva a povinnosti dětí  ………………………………………………………………………   str.11

   5.1.  Práva a povinnosti dětí umístěných v zařízení ………………………………………………….str. 11

    1. Systém hodnocení a opatření ve výchově …............. ……...……………………………………...str.12
    2. Organizace dne  …………………………………………………………………………………. str.15
    3. Pobyt dětí mimo zařízení  ………………………………………………………………………   str.16
    4. Kontakty dětí s rodiči a dalšími osobami ………………….……………………………………  str.18
    5. Spoluspráva dětí  ………………………………………………………………………………    str.18
    6. Smluvní pobyt zletilých nezaopatřených osob v zařízení  ……………………………………… str.19

    

   6.    Práva a povinnosti osob odpovědných za výchovu …………………………………………...str.20

   6.1  Práva osob odpovědných za výchovu  ……………………………………………………………str.20

   6.2  Povinnosti osob odpovědných za výchovu  ……………………………………………………....str.20

    

   7.    Úhrada nákladů na péči o děti v zařízení …………………………………………………… str.20

   7.1. Vydání rozhodnutí  ………………………………………………………………………….……str.20

   7.2. Způsob odvolání …………………………………………………………………………..……...str.21

    

   8.    Bezpečnost a ochrana zdraví  …………………………………………………………………  str.22

   8.0  Postup zařízení při zajištění bezpečnosti a ochraně zdraví …………………………………        str. 22

   8.1. Traumatologický plán  …………………………………………………………………………..  str.22

   8.2. Postup při úrazech dětí, záznamy, evidence a statistika úrazů, onemocnění dítěte, sebepoškození,

          Intoxikace, sebevražedný pokus, agresivita dítěte ………………………………………………   str.22

   8.3. Zdravotní péče a zdravotní prevence, prevence rizik při pracovních činnostech …………..…..    str.23

    

   9.    Povinná dokumentace …………………………………………………………………………  .str.23

   10.  Příloha k vnitřnímu řádu č.1 – hodnotící systém VMV v DDŠ Šumperk…………………        str.25

   11.  Příloha k vnitřnímu řádu č. 2 – práva a povinnosti pedagogických pracovníků                    … str. 30

    

    

    

    

    

                               

    

    

    

    

    1.  Charakteristika a struktura zařízení

    

    1. Název zařízení, adresa a telefonní číslo :

    

           Dětský domov se školou, základní škola a středisko výchovné péče, Šumperk

   Vyhlídka 1, 787 01 Šumperk

    

           Tel. : 583 235 251,    Fax :  583 235 110,   E-mail  :  dds@dds-spk.cz

                                                                                                www//dds-spk.cz

          Právní forma : příspěvková organizace  

    

           Zřizovatel : Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

           Adresa      : Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 – Malá Strana

    

    1. Součásti zařízení a jejich organizační členění :

    

   1.  Dětský domov se školou, kapacita 32 dětí. V rámci dětského domova se školou je zřízeno 5 rodinných skupin. Skupiny se zřizují při minimálním počtu 5 dětí, do maximálního počtu 8 dětí.

    

   1. Základní škola, kapacita 32 dětí. / Vzdělávací programy : ŠVP pro základní vzdělávání a ŠVP pro základní vzdělávání – LMP /. Děti se člení do tříd podle postupného ročníku. 

    

   1. Školní jídelna, kapacita 100 jídel.

    

   1. Středisko výchovné péče – pobytové, koedukované, kapacita 8 dětí. SVP poskytuje dětem školské služby dle dispozic kmenové školy.

    

    1. Charakteristika jednotlivých součástí zařízení a jejich úkolů :

    

    Dětský domov se školou pečuje o děti se specifickými poruchami chování u nichž byla nařízena ústavní výchova, nebo uloženo předběžné opatření, případně s uloženou ochrannou výchovou. Ve vztahu k dětem plní zejména úkoly výchovné, vzdělávací a sociální, tzn. plné, přímé zaopatření.Do dětského domova se školou jsou zpravidla umisťovány děti od 6 let do ukončení povinné školní docházky. Nemůže-li se dítě po ukončení povinné školní docházky pro pokračující závažné poruchy chování vzdělávat ve střední škole mimo zařízení nebo neuzavře-li pracovně právní vztah, je přeřazeno do výchovného ústavu.

    

   1. Základní škola praktická /  dle ŠVP pro LMP  /– výchovně vzdělávací práce je zaměřena na rozvíjení a kultivaci osobnosti žáků s mentálním postižením, na poskytování vědomostí, dovedností a návyků, potřebných k uplatnění žáků v praktickém životě. Cílem je vybavit absolventy takovými vědomostmi, dovednostmi a návyky, které je připraví na vstup do odborného učiliště nebo praktické školy.

          

   1. Základní škola - poskytuje pomocí zvláštních výchovných a vyučovacích metod, prostředků a forem, výchovu a vzdělávání žáků obtížně vychovatelných. Připravují tyto žáky ke vstupu do odborného učiliště nebo střední školy a k začlenění do pracovního procesu a života společnosti.

    

   1. Středisko výchovné péče (dále jen SVP) nabízí ambulantní a ubytovací služby. Poskytuje klientům preventivní, poradenskou, výchovně vzdělávací, reedukační a terapeutickou péči všem, kteří se ocitli v tíživých životních situacích. Nabízí a vytváří podmínky pro předcházení vzniku rizikového chování a doporučuje na základě vyšetření vhodnou formu následné péče. Zároveň poskytuje následnou péči klientům po ukončení pobytu v některém ze zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy. SVP poskytuje své služby dětem a mládeži ve věku od 3 do 18 let nebo starším klientům, kteří se soustavným studiem připravují na své budoucí povolání. Dále rodičům, zákonným zástupcům, osobám zodpovědným za výchovu, školám a jiným odborným institucím.

    

            1.4. Personální zabezpečení :

    

           Organizaci řídí jako statutární orgán ředitel jmenovaný MŠMT ČR. Ředitel řídí,

        organizuje a kontroluje činnost celého zařízení a všech jeho součástí. Ředitel jmenuje

        svého zástupce, který jej v jeho nepřítomnosti zastupuje v plném rozsahu. Statutární

        zástupce řídí, kontroluje a organizuje práci školy a učitelů. Chod školy zabezpečuje

        celkem 8 učitelů včetně zástupce ředitele a ředitel. Vedoucí vychovatel  řídí, 

        kontroluje a organizuje činnosti vychovatelů a asistentů vychovatele. Na výchově

        mimo vyučování se podílí celkem 12 vychovatelů, 1 zastupující vychovatel v 5

        rodinných skupinách a 2 as. vychovatel. Dozor v nočních hodinách zajišťuje celkem 6

        asistentů vychovatele.  Přímo řediteli podléhají etoped a psycholog.Vedoucí  

        personálního a mzdového úseku řídí 2 řidiče – údržbáře a 2 uklízečky, současně  

        vykonává funkci vedoucí kuchyně. Řídí, kontroluje a organizuje práci zaměstnanců v

        kuchyni – celkem 2 kuchaři a 1 vedoucí kuchařka. Samostatný je úsek ekonomicko

        sociální – 1 ekonomka, která řídí 1 sociální pracovnici a 1 administrativní pracovnici.

        Ve středisku výchovné  péče pracují celkem 4 pracovníci – vedoucí střediska –

        speciální pedagog, speciální pedagog – etoped, psycholog a sociální

        pracovnice.Celkem v zařízení pracuje při plném počtu dětí  48 pracovníků včetně

        střediska výchovné péče.

    

    

    

         

    

   Organizační schéma

              

    

            
                                    
                                    
                                    
          

    

            

   III.

              

   sociální pracovnice

    

    

   psycholog, etoped

    

   Statutární orgán-ředitel

    

    

    
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

          

   vzdělávací ú.

    

    

   výchovný ú.

    

    

    

   stravovací ú.

   ekonomický

    

   personální a

    

   SVP

    

   II.

    

    

   I.

    

    

   I.

    

    

   0.

   úsek

    

   I.

   hosp. úsek

    

   I.

    

   Statutární

    

    

   Vedoucí

    

    

   Vedoucí školní

    

   Ekonom

    

   Pers a

    

   Vedoucí

    

   zástupce     38%

      

   vychovatel   26%

      

   stravovny

    

    

    

   -15%

    

   mzdový refer.

    

   -30%

    

    

      

    

      

    

   -20%

          

    

   -20%

    

    

    

    

      

    

    

    

   0.

              

    

    

    

    

   učitelé

      

   vychovatelé

    

    

   vedoucí

    

      

    

      

   uklízečky

    

   psycholog

    

    

      

    

    

    

   kuchařka

    

    

    

    

      

   úrdžbař-řidič

    

   etoped

    

    

      

   asistent ped. 9x

    

    

    

   -5%

    

    

        

   tech.prac.,řidič

    

   vychovatel

    

    

      

    

    

    

    

              

    

    

   asistent ped.

    

    

          

    

   kuchaři

              

    

        
                                    
                                    
                                      

    

       Spolupráci s osobami odpovědnými za výchovu, zabezpečení jejich práv a povinností zajišťuje především ředitel zařízení ve spolupráci s úsekem sociálním. Telefonický styk s osobami odpovědnými za výchovu zabezpečují v odpoledních a večerních hodinách, o sobotách, nedělích a ve svátcích vychovatelé ve službě. Návštěvy osob odpovědných za výchovu upřesňuje návštěvní řád.

       Přehled nejdůležitějších předpisů, kterými se řídí ředitel zařízení při výkonu své       působnosti : Zák.1/1993 Sb., /Ústavní zákon/, zák.561/2004 Sb., /Školský zákon/, zák.563/2004 Sb., /zákon o pedagogických pracovnících/, zák.109/2002 Sb.,/ve znění pozdějších předpisů ( zákon o výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů.),Zák.č. 89/2012., s účinností od 1.1.2014 /Občanský zákoník/. Tyto zákony a vyhlášky jsou k nahlédnutí u ředitele zařízení. Omezení práva na poskytnutí informací  – čl.5 :  ředitel nesmí poskytnout informace, které jsou :

   -  v souladu se zákonem o ochraně utajovaných skutečností – zák.148/1998 Sb.

   -  informace o osobnosti a soukromí fyzické osoby – dětí a zaměstnanců

    

   Podání stížnosti proti rozhodnutí : pokud nejde o rozhodnutí ředitele zařízení, lze stížnost podat řediteli zařízení.

   Jde-li o rozhodnutí ředitele, je nutno stížnost adresovat prostřednictvím ředitele zařízení na :

   Krajský úřad, Jeremenkova 40 b, Olomouc

           

         

    

    2.  Postup při přijímání, přemísťování a propouštění dětí

    

   2.1.Příjem dítěte :

     Děti s nařízenou ústavní výchovou jsou do zařízení přijímány na základě soudního rozhodnutí. Viz Nový Občanský zákoník č.89/2012 Sb., s účinností od 1.1.2014, § 971 odst.4.

   Nově přijaté dítě je podle stupně dosaženého vzdělání a podle věku zařazeno do základní školy praktické nebo do základní školy pro žáky se specifickými poruchami chování. O zařazení, vyloučení nebo přeřazení rozhoduje ve správním řízení ředitel na návrh pedagogické rady v souladu s právními normami. Současně je vedoucím vychovatelem zařazeno do jedné z rodinných skupin s ohledem na diagnostickou zprávu tak, aby byl v rámci možností upřednostněn zájem dítěte a jeho plynulá adaptace.

     Nově přijaté dítě přijímá zpravidla etoped nebo psycholog a sociální pracovnice, kteří je neprodleně seznámí s prostředím a podají základní informace. Do dokumentace sociální pracovnice uvede základní informace a případné zdravotní omezení. Rodičům dítěte zašle oznámení o umístění, kontakt na zařízení, přehled prázdnin a sdělení, že mohou dítě na ústavu kdykoliv navštívit.   

     Seznámení s vnitřním a denním řádem, právy a povinnostmi, poučení o BOZP a PO provede vedoucí vychovatel, v jeho nepřítomnosti statutární zástupce ředitele. Poučení může provést pověřená osoba – učitel, vychovatel. Bez zbytečného odkladu provedou základní pohovor s nově přijatým dítětem psycholog a etoped.

     Vedoucí vychovatel ve spolupráci s etopedem zajistí zavedení základní dokumentace, seznámí se s osobním spisem a s rodinnou anamnézou, závěry a doporučením odborných pracovníků diagnostického ústavu a individuálním výchovným plánem. Sleduje a vyhodnocuje ve spolupráci s vedoucím vychovatelem adaptační fázi.

    Skupinový vychovatel dítěti vydá ložní povlečení, věci osobní potřeby, hygienické potřeby a pokud je nutno, také základní ošacení a obuv.  Seznámí se s osobní dokumentací a rodinnou anamnézou.

     Třídní učitel zajistí školní dokumentaci, vydá učebnice a seznámí dítě se školním řádem a bezpečnostními předpisy ve škole. Zjistí rozsah a úroveň znalostí a v případě potřeby vypracuje ve spolupráci s poradenským centrem individuální plán výuky. Seznámí se s osobní dokumentací a rodinnou anamnézou. Výchova a vzdělávání se řídí individuálním plánem a prognózou diagnostického ústavu a v individuálním plánu osobnostního rozvoje dítěte pokračuje. Ředitel, jeho zástupce, vedoucí vychovatel, etoped a psycholog pokračují v dalších pohovorech, s cílem sledovat a vyhodnocovat průběh adaptace a řešit případné problémy.              

    

    2.2.Propuštění dítěte :

    

      Zletilost: během celého pobytu v zařízení spolupracují etoped, psycholog a  sociální pracovnice s rodinou, orgány a institucemi, které jsou příslušné k zajišťování potřebných záležitostí, jež se dítěte týkají – např. PČR, KÚ, MěÚ, zdravotnickými zařízeními, protidrogovými centry, domy na půli cesty, azylovými domy apod.  6 měsíců před zletilostí dítěte odešle na příslušný MěÚ „Oznámení o nadcházejícím propuštění“. Během této doby vedení ústavu a sociální pracovnice poskytují poradenskou pomoc ve spolupráci s orgány sociálně právní ochrany  dětí týkající se zajištění bydlení a práce. Sociální pracovnice rovněž zjišťuje vhodné podmínky pro pobyt dítěte v rodině. Pokud jsou podmínky nevyhovující, zajišťuje pobyt umožňující náhradní ubytování – např. Domy na půli cesty. Klient vždy odchází  na předem zajištěnou a určenou adresu. Po odchodu klienta ve spolupráci s orgánem sociálně právní ochrany poskytují pracovníci zařízení poradenskou pomoc se zajištěním bydlení a práce. Následující 2 roky po opuštění zařízení je klientovi zajišťována pomoc při řešení tíživých životních situací.

      Při zrušení ústavní výchovy, po nabytí právní moci, odchází dítě v doprovodu rodičů domů

   § 24 odst.4 zák.109/2002 Sb., ve znění pozd.předpisů.

       Přemístění : děje se ve spolupráci s OSPOD a dle jeho návrhu dle rozhodnutí soudu na základě NOZ č.89/2012 Sb., odst.4 . V případě dítěte s nařízenou ochrannou výchovou s příslušným diagnostickým ústavem. K přemístění dítěte dochází především v jeho zájmu ; v případě ukončení povinné školní docházky -  v rámci pravidelného dislokačního řízení, zvolí-li si dítě vhodný učební nebo studijní obor v jiném zařízení, případně ze zdravotních důvodů. Sociální pracovnice osobně zajistí doprovod a dítě převeze i s potřebnými doklady.

        Vyžaduje-li to zájem dítěte, je oprávněn ředitel zařízení  dle § 23, odst.1, písm.c) zák.109/2002 Sb., ve znění pozd.předpisů, povolit dítěti s nařízenou ústavní výchovou přechodné ubytování mimo zařízení v souvislosti s jeho vzděláváním nebo zaměstnáním; v případě dítěte s uloženou ochrannou výchovou lze ve zvláště důvodném případě za tímto účelem podat soudu návrh na podmíněné umístění mimo zařízení podle zvláštního právního předpisu. To znamená : pravidelná a kontrolovaná docházka do školy nebo do zaměstnání a úzká spolupráce s osobami odpovědnými za výchovu a orgány sociálně právní ochrany dítěte.

      V případě, že dítě úspěšně absolvuje přijímací řízení v některém školském zařízení ( SŠ, SOU, SOŠ ) v místě sídla zařízení a pedagogická rada navrhne řediteli možnost tzv. prodloužené péče, může dítě vykonávat přípravu na povolání a být ubytováno nadále v zařízení.

          

   3.Organizace výchovně vzdělávacích činností v zařízení

    

   3.1.Organizace výchovných a zájmových činností :

    

      V zařízení může být umístěno celkem 32 dětí, rozdělených do 5 rodinných skupin. O každou rodinnou skupinu se starají 2 vychovatelé, zpravidla muž a žena, v případě možnosti i asistent pedagoga. Výchovná činnost začíná po skončení vyučování, zpravidla ve 13,30hodin a končí ve 21,00 hodin. V nočních hodinách od 20,00 do 8,00 hodin zabezpečují dozor nad dětmi celkem 3 pedagogičtí asistenti.

      Organizace výchovných činností vychází především z ŠVP pro VMV a  z ročního plánu práce, na který vedoucí vychovatel navazuje rámcovým aktualizovaným měsíčním plánem. Ten pak skupinový  vychovatel podrobněji a konkrétně rozpracovává do týdenního plánu práce a plně za něj odpovídá. V týdenním plánu práce jsou zastoupeny rovnoměrně všechny základní složky výchovy mimo vyučování – tělesná, pracovní, estetická, rozumová, nabídka výběrových zájmových činností, především kroužků – sportovní, ručních prací, keramický, hudebně taneční, kosmetický a dále činnosti vyplývající z organizace dne - jak ve všední dny, tak ve dnech volna např.: příprava na vyučování, víkendové kluby, zájmová činnost na PC, výběrové společné akce – společné vycházky, návštěvy bazénu, zimního stadionu, kina, divadla, koncertů.  

    

    

    

    

   3.2.Organizace vzdělávání dětí :

    

   Základní škola, kapacita 32 dětí. / Vzdělávací programy : ŠVP pro základní vzdělávání a ŠVP pro základní vzdělávání – LMP /. Děti se člení do tříd podle postupného ročníku. 

   Organizace výuky je dána pravidelným školním rozvrhem. Vyučování začíná v 8,00 hodin a končí ve 13,30 hodin. Ve středu je odpolední vyučování, které začíná ve 14,15 hodin a končí v 15,55 hodin. Náplň vyučování je určena Školním vzdělávacím plánem č.j. 15/2007-08-Lu.

    

   3.3. Systém prevence sociálně patologických jevů :

    

      Systém prevence sociálně patologických jevů je určen metodickým pokynem k prevenci k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance č.j. 14423/99 – 22 a Metodickým doporučením Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže, č.j. 21291/2010-28 a Metodickým pokynem MŠMT k šikanování ve školách, č.j. 22294/2013-1. Jsou nedílnou součástí ročního plánu práce a jsou směřovány především k prevenci šikany v zařízení a zneužívání návykových látek. Problematika prevence prolíná celým výchovně vzdělávacím procesem a je zařazována do výchovných a vzdělávacích plánů. Je součástí jednání pravidelných pedagogických rad. V oblasti primární a sekundární prevence spolupracuje zařízení také s odbornými pracovišti :  PONTIS o.p.s., Šumperk, PČR Šumperk, PL Šternberk, PL Bílá Voda a PL Opava, psychoterapeutickými komunitami v rámci celé ČR, odbornými pracovišti v nemocnici v Šumperku a dalšími odbornými pracovišti. Děti, které jsou pro pobyt v psychoterapeutických skupinách a psychiatrických léčebnách indikovány, odchází do těchto zařízení s plnou motivací. Styk s těmito pracovišti zajišťuje v rámci své náplně práce etoped, psycholog a sociální pracovnice.

    

    4.Organizace péče o děti v zařízení.

           

   4.1.Zařazení dětí do rodinných skupin :

    

       Zařazení dítěte do rodinné  skupiny má přímou a bezprostřední návaznost na proces příjmu dítěte do zařízení. Zařazení dítěte je projednáno na poradě vedení zařízení ihned po oznámení příslušného soudu o umístění dítěte v zařízení. Základními kriterii jsou : rovnoměrné naplňování rodinných skupin dětmi, věkové složení, osobnostní a charakterové vlastnosti dětí ve skupině. Prioritu mají sourozenecké vazby, pokud tomu nebrání výchovné, vzdělávací nebo zdravotní důvody. Přeřazení dítěte v rámci rodinných skupin v zařízení se řídí stejnými kriterii, přičemž se přihlíží k názorům k zamýšlenému opatření nebo k přání dítěte.  Konečné schválení zařazení nebo přeřazení dítěte do rodinné skupiny je v kompetenci ředitele zařízení § 4 odst.4 zák.109/2002 Sb., ve znění pozd.předpisů.

    

    

    

    

   4.2.Ubytování dětí :

    

      Rodinná skupina má v zařízení přidělen byt pro osm dětí. Každý byt je vybaven 3 ložnicemi se základním standardem pro každé jednotlivé dítě – lůžko s úložným prostorem, psací stůl, židle, skříň, polička. Každý byt je vybaven 2 koupelnami s hygienickým zařízením. Dále má k dispozici obývací místnost s TV se satelitním rozvodem, sedací soupravou, kuchyňskou linkou a v konečné fázi vybavení také s PC připojeným na internet a hudební věží. K dispozici má oddělenou šatnu na obuv a šatnu na uložení mimosezonního oblečení. Oblečení a osobní věci, které děti momentálně nepoužívají, mají možnost uložit k tomu určeném skladu. Pod dohledem v odpoledních hodinách má dítě přístup do počítačové učebny včetně internetu, do školní dílny při zájmových odpoledních činnostech,  v keramickém kroužku do keramické dílny. Dle možností a při dodržení provozního řádu je možné využívat saunu a vířivou vanu. Součástí zařízení je i sportovní hala a venkovní sportoviště s umělým povrchem,  jejichž využívání je taktéž určováno provozním řádem.  

    

   4.3.Materiální zabezpečení :

    

      Dětem umístěným v zařízení je poskytováno plné přímé zaopatření dle § 2 odst.7 zák.

   109/2002 Sb., ve znění pozd.předpisů. Příjem, výdej, evidence a kontrola ošacení, obuvi a vybavení je dána vnitřní směrnicí s platností od 1.4.2003. Nákupy ošacení a obuvi jsou především prováděny individuálně dle vlastního výběru dítěte ve spolupráci se skupinovým vychovatelem a dále dle potřeby na sklad, pro případ okamžitého použití. Zodpovídá skupinový vychovatel. Za evidenci ošacení a obutí dětí zodpovídá  pracovnice pověřená elektronickým vedením těchto skladů ve spolupráci s pracovnicí pověřenou fyzickým vedením skladů. Poskytnuté ošacení, obuv a vybavení zůstává ve vlastnictví dítěte i po ukončení ústavní výchovy nebo přemístění. Ošacení, obuv a vybavení je uloženo v centrálním skladu, přidělené věci v osobních skříňkách dětí.

   Ošacení je řešeno směrnicí zařízení k tomuto určenou. Pokud je dívka přemístěna nebo propuštěna ze zařízení, je ošacení, které zde po ní zůstalo, skladováno v místnosti k tomu určené po dobu jednoho měsíce, poté je adekvátně zlikvidováno.

      Dětem v zařízení jsou poskytnuty veškeré potřebné učebnice, sešity, školní pomůcky a potřeby.

      V rámci zájmových kroužků i organizované činnosti ve škole a v mimoškolní výchově, je dětem poskytováno veškeré vybavení pro tělesnou a sportovní výchovu v létě i v zimě – míče, sítě, jízdní kola, lyže, brusle atd., estetickou a pracovní výchovu – potřebný materiál dle plánu skupinového vychovatele nebo vedoucího kroužku, kteří tento materiál zajišťují po schválení vedoucím vychovatelem.

    

   4.4.Finanční prostředky dětí :

    

    Vkladní knížky -  sirotčí důchody, výživné, vlastní příjmy dítěte –  v těchto případech má dítě v zařízení založenu svou vkladní knížku na jméno. Dítěti, které pobírá sirotčí důchod, je na VK ukládána částka po odečtení nákladů na příspěvek na úhradu péče - § 29 odst. 1 zák.109 / 2002 Sb., ve znění pozd.předpisů.  Z jiného příjmu dítěte se k úhradě příspěvku použije část příjmů dle § 29 odst.2 zák. 109 / 2002 Sb., ve znění pozd.předpisů. Sociální pracovnice měsíčně eviduje výběry a vklady na vkladních knížkách. Kontrolu provádí ekonomka a ředitel  v rámci měsíční účetní uzávěrky.

     

    Kapesné – kapesné se poskytuje dětem v plném přímém zaopatření dle § 31 odst.1 a  odst.2-5 zák. 109 / 2002 Sb., ve znění pozd.předpisů. Vláda stanoví nařízením nejvyšší a nejnižší částky kapesného za kalendářní měsíc v závislosti na věku dítěte nebo nezaopatřené osoby. Pokud dítě zvláště závažným způsobem poruší ustanovení vnitřního nebo školního řádu, může být protokolárně sníženo kapesné až o 1/3 na návrh příslušného pedagogického pracovníka a po projednání s vedoucím učitelem nebo vedoucím vychovatelem. Konečné rozhodnutí náleží řediteli zařízení. Vyplacení kapesného dítě vlastnoručně podepisuje, originál s podpisy jsou součástí měsíční ekonomické uzávěrky, opis kapesného s podpisy dětí je uložen u vedoucího vychovatele. Kapesné dítěti nenáleží za dny, po které je dítě na útěku ze zařízení nebo je ve výkonu vazby nebo ve výkonu trestu odnětí svobody nebo kdy je pobyt v zařízení přerušen podle § 23 odst.1 písm.a) nebo je dítě s uloženou ochrannou výchovou podmíněně umístěno mimo zařízení § 2 odst.8 (zák.109/2002 Sb., ve znění pozd.předpisů.).

   Výše kapesného stanovené dle věku dítěte :

   a) pro dítě od 10 do 15 let výše kapeného činí částku 200,- až 300,- Kč

   b) pro dítě starší 15 let nebo nezaopatřenou osobu výše kapesného činí částku 300,- až 450,-Kč

    

    

    

   Kriteria pro výši kapesného – dle výchovných hledisek :

    • respektování vnitřního řádu
    • respektování pokynů pedagogických pracovníků
    • bezproblémové zapojení do školních a mimoškolních aktivit
    • pořádek v osobních věcech
    • pravidelná docházka do školy ( studující )
    • plnění školních a mimoškolních povinností
    • včasné návraty ze samostatných vycházek
    • včasný a bezproblémový návrat ze školy ( studující )
    • řádné chování na veřejnosti

    

   Důvody ke snížení maximální částky kapesného :

    • porušování vnitřního řádu
    • úmyslné nedodržení pravidel osobní hygieny
    • nedodržování pořádku v osobních věcech
    • nedodržení pravidel slušného chování
    • vulgární vyjadřování k ostatním dětem
    • vulgární vyjadřování k pedagogickým pracovníkům
    • fyzická a slovní agresivita
    • pozdní návraty ze samostatných vycházek a ze školy ( studující )
    • lhaní
    • podvody
    • záškoláctví
    • krádeže
    • nedodržování nebo obcházení povinností v zařízení
    • nerespektování pokynů pedagogických pracovníků
    • kouření v prostorách zařízení
    • poškození dobrého jména zařízení

    

   Kritéria pro zvýšení kapesného :

    • příkladné respektování pravidel a vnitřního řádu
    • mimořádná a příkladná pomoc druhým
    • aktivní a samostatné zapojování se do školních i mimoškolních aktivit
    • reprezentace zařízení na veřejnosti, v soutěžích apod.
    • dosažení kladných výsledků v hodnocení
    • dosažení dobrých výsledků ve škole
    • pracovní činnost v zařízení nad rámec povinností

    

    Osobní dary -  osobní dary se poskytují dětem v plném přímém zaopatření dle § 32 odst.1-3 zák.109/2002 Sb., ve znění pozd.předpisů. Nejvyšší hodnotu osobního daru stanoví vláda nařízením. Osobní dary jsou poskytovány především u příležitosti  narozenin, vánoc, úspěšnému ukončení studia a k jiným obvyklým příležitostem. Evidenci vede příslušný vychovatel, který také zajistí po konzultaci s vedoucím vychovatelem nákup věcného daru. Dále může být osobní dar poskytnut a to jak ve formě věcného, tak i peněžitého plnění za velmi úspěšnou činnost a reprezentaci zařízení na veřejnosti a při sportovních a zájmově uměleckých soutěžích a akcích.Věcná nebo finanční odměna může být také poskytnuta za mimořádnou aktivitu při plnění školních a mimoškolních povinností dle § 21 odst.3 písm.b) zák.109/2002 Sb., ve znění pozd.předpisů. O přidělení a výši věcné nebo finanční odměny v těchto případech rozhodne ředitel zařízení na základě návrhu vedoucího učitele a vedoucího vychovatele a je protokolárně zaznamenáno v osobním spisu dítěte.

      

     Věcná pomoc – je poskytována klientům při odchodu ze zařízení dle § 24 odst.5 písm.b)a c), zák.109/2002 Sb., ve znění pozd.předpisů. Nejvyšší hodnotu věcné pomoci nebo peněžitého příspěvku dítěti, jemuž byl ukončen pobyt v zařízení, stanoví vláda nařízením. Návrh na výši věcné pomoci nebo jednorázového peněžitého příspěvku stanoví  porada vedení ve složení : ředitel, vedoucí učitel, vedoucí vychovatel a sociální pracovnice, přičemž se přihlíží především k sociální situaci klienta při odchodu a k plnění vnitřního a školního řádu v průběhu pobytu dítěte v zařízení. Konečné rozhodnutí o výši věcné pomoci nebo jednorázového peněžitého příspěvku, náleží řediteli zařízení a je zaznamenáno protokolárně do osobního spisu dítěte.

    

   Kriteria pro poskytnutí věcné nebo finanční pomoci :

   1. úspěšné zakončení přípravy na povolání a propuštění do úplné rodiny
   2. úspěšné zakončení přípravy na povolání a propuštění do neúplné rodiny
   3. úspěšné zakončení přípravy na povolání a propuštění k příbuzným
   4. úspěšné zakončení přípravy na povolání a propuštění do samostatného života, např.“Dům na půl cesty“

    

    

    

    

   Výše finančního daru:

    

    

    

    

   věk

   narozeniny

   svátek

   vánoce

   do 6

   100,- Kč

   200,- Kč

   200,- Kč

   6 - 15

   300,- Kč

   200,- Kč

   300,- Kč

   od 15

   300,- Kč

   200,- Kč

   300,- Kč

    

    

   Nařízením vlády je stanovena nejvyšší hodnota osobního daru za kalendářní rok, a to až do výše:

   • 1740 Kč, jde-li o dítě do 6 let věku
   • 2140 Kč, jde-li o dítě od 6 do 15 let věku
   • 2450 Kč, jde-li o dítě od 15 let nebo nezaopatřenou osobu

    

    

    

    

   4.5.Systém stravování :

    

       Pro účely stravování dětí v zařízení slouží školní kuchyně a školní jídelna.V zařízení se podává 5 jídel denně, včetně sobot, nedělí a svátků. V průběhu týdne jsou podávána dvě teplá jídla denně. Systém a evidence stravování je veden vedoucí školní stravovny v elektronické podobě v programu SHAM. Skladba jídel je sledována tzv.“spotřebním košem“. Jídelníčky na příslušný týden jsou vyvěšeny ve školní jídelně. V zařízení je zajištěn pitný režim 24 hodin denně. Dle Sb.zák. č. 107/2005 platné od 8.3.2005 je poskytována druhá večeře dětem starším 15. let. Výše finanční částky určené na druhou večeři je upravována dle vyhlášek a předpisů o školním stravování vydávaných MŠMT.

    

   4.6.Postup v případě útěku dítěte ze zařízení :

    

      Útěk dítěte ze zařízení je považován za závažné porušení vnitřního řádu zařízení. Všichni zaměstnanci jsou povinni učinit vše pro to, aby k útěku nedošlo a zajistit náležitý dohled a dozor po celou dobu činnosti, služby a výuky. Dále předvídat možnost útěku a činit potřebná opatření, rozhovory a pohovory vytvářet v zařízení klima, které k útěku nenutí a  pomáhají řešit osobní a rodinné problémy dětí.

      Dojde-li přes veškerá opatření k útěku, je pracovník, pověřený dozorem  povinen bez odkladu útěk nahlásit PČR Šumperk, útěk zapsat do knihy denní evidence zařízení, knihy útěků a do knihy  interních informací se všemi náležitostmi a postřehy. Sociální pracovnice následně oznámí útěk písemně policii, osobám odpovědným za výchovu, orgánu sociálně-právní ochrany dítěte a příslušnému soudu.

      Po zadržení dítěte na útěku policií a oznámení o zadržení rozhodne ředitel, jeho zástupce, vedoucí vychovatel, sociální pracovnice a etoped v tomto pořadí, o přepravě do zařízení podle okolností ( den, hodina, dosažitelnost vozidla a řidiče, vzdálenost atd. ). Není-li možno okamžitě zajistit přepravu ( pozdní večerní hodiny, v sobotu, v neděli a ve svátcích ), pokusí se po domluvě o předání do nejbližšího příslušného diagnostického ústavu a převoz se uskuteční následně, bez zbytečného odkladu. Ve všech případech však vždy s ohledem na Zákoník práce § 90 odst. 1 – odpočinek mezi směnami. Osoba oprávněná k převzetí dítěte po jeho vypátrání je zpravidla etoped zařízení, v případě nedostupnosti pověří příslušného pracovníka přímo ředitel zařízení.

       Pracovník, přebírající dítě od PČR, potvrdí převzetí dítěte, zkontroluje vizuálně zdravotní stav a pokud zjistí, že je dítě evidentně ve špatném zdravotním stavu nebo jeví známky zneužití návykové látky, dle § 38, odst.1 bodu a) až b) zák. 109/2002 Sb., ve znění pozd.předpisů, dohodne se s PČR na dalším postupu – lékařském vyšetření, případně ošetření nebo detoxikaci – § 38, odst.2.

       Po návratu dítěte do zařízení sepíše příslušný  vychovatel veškerá data a poznatky  do programu EVIX,   knihy útěků a do příslušné osobní dokumentace dítěte. Sociální pracovnice zajistí bez odkladu odhlášení útěku na policii a dále tuto skutečnost oznámí osobám odpovědným za výchovu, orgánu sociálně právní ochrany dítěte a příslušnému soudu. Následně zprostředkuje dítěti dle potřeby odborné zdravotní vyšetření. Vedoucí vychovatel provádí ve spolupráci s etopedem a  vychovateli rozbory útěků dětí ze zařízení a zvláštní pozornost věnují motivům a důvodům útěků.

      Náklady spojené s přepravou dítěte z útěku zpět do zařízení hradí zákonní zástupci dítěte, pokud k útěku došlo v příčinné souvislosti s pobytem dítěte u zákonných zástupců dítěte.

    

     

    

    

    

    4.7.

    

   Postup v případě dočasného omezení nebo přerušení poskytování péče v zařízení :

    

   1. Nezletilé těhotné dívky a nezletilé matky a jejich děti –
    • Nezletilé těhotné dívky se zpravidla od dvanáctého týdne těhotenství umísťují nebo přemísťují do zařízení, která jsou schopna zajistit příslušnou zdravotnickou a pedagogickou péči
   2. Děti se závažnými a extrémními poruchami chování jsou umísťovány do zařízení,  

                     jejichž činnost nebo činnost jejich oddělení je specializována na výchovně

                           léčebnou péči

        

        5.  Práva a povinnosti dětí.

    

   5.1.Práva a povinnosti dětí umístěných v zařízení :

    

      Děti umístěné v zařízení mají práva a povinnosti stanovené v § 20 odst. 1 a 2 zák.109 / 2002 Sb., ve znění pozdějších zákonů ( zák.383/2005 Sb.,). Práva a povinnosti jsou dětem přístupna v plném znění  na veřejném místě a děti jsou s nimi prokazatelně seznámeny.

   (1) Dítě má právo:

   a) na zajištění plného přímého zaopatření,

   b) na rozvíjení tělesných, duševních a citových schopností a sociálních dovedností.

   c) na respektování lidské důstojnosti,

   d) na společném umístění se svými sourozenci, nebrání-li tomu závažné okolnosti ve vývoji a

        vztazích sourozenců,

   e) na vytváření podmínek pro dosažení vzdělání a pro přípravu na povolání v souladu s jeho

       schopnostmi, nadáním a potřebami,

   f) na svobodu náboženství, při respektování práv a povinností osob odpovědných za výchovu

      usměrňovat dítě v míře odpovídající jeho rozumovým schopnostem,

   g) být seznámeno se svými právy a povinnostmi, radit se se svým obhájcem nebo opatrov-

       níkem, ustanoveným pro řízení podle zvláštního zákona (zák.218/2003 Sb.,) bez přítomnos-

       ti třetích osob, a za tímto účelem přijímat a odesílat korespondenci bez kontroly jejího

       obsahu,

   h) účastnit se činností a aktivit zařízení organizovaných v rámci výchovného programu s

       výjimkou zákazu či omezení v rámci opatření ve výchově, stanovených tímto zákonem,

   i) obracet se se žádostmi, stížnostmi a návrhy na ředitele a pedagogické pracovníky zařízení a

      požadovat, aby podání adresovaná příslušným státním orgánům, orgánům územní samo-

      správy a právnickým a fyzickým osobám, jsou-li pověřeny výkonem sociálně-právní ochra-

      ny dětí, byla ze zařízení odeslána v následující pracovní den po jejich odevzdání pracov-

      níkům zařízení, a to bez kontroly jejich obsahu, tyto žádosti, stížnosti, návrhy a podání je

      zařízení povinno evidovat,

   j) vyjádřit svůj názor na zamýšlená a prováděná opatření, která se ho dotýkají, názorům dítěte

       musí být věnována patřičná pozornost odpovídající jeho věku a rozumové vyspělosti,

   k) požádat o osobní rozhovor a uskutečnit osobní rozhovor s pověřeným zaměstnancem

       orgánu sociálně-právní ochrany dětí, zaměstnancem České školní inspekce, ministerstva

       nebo orgánu kraje, a to bez přítomnosti dalších osob,

   l)  být hodnoceno a odměňováno a ke svému hodnocení se vyjadřovat,

   m)na informace o stavu svých úspor či pohledávek,

   n) na udržování kontaktu s osobami odpovědnými za výchovu a dalšími blízkými osobami za

       podmínek stanovených tímto zákonem, a to formou korespondence, telefonických hovorů a   

       osobních návštěv,

   o) přijímat v zařízení s vědomím pedagogického pracovníka návštěvy osob, které nejsou

       uvedeny v písmenu n), pedagogický pracovník návštěvu nepřipustí, pokud byly dítěti

       zakázány nebo omezeny návštěvy podle § 21 odst. 1 písm.e) nebo pokud návštěva ohrožuje 

       zdraví nebo bezpečnost,

   p) opustit samostatně se souhlasem pedagogického pracovníka zařízení za účelem vycházky,

       pokud se jedná o dítě starší 7 let věku, pokud nedošlo k zákazu nebo omezení v rámci opa-

       tření ve výchově stanovených tímto zákonem,

   q) na podporu a pomoc při ukončení pobytu v zařízení v souladu s cílem reintegrace dítěte do   

       rodiny a společnosti.

   r) Dítě má právo na piercing a tetování pouze pokud toto bude provedeno odborníkem se souhlasem zákon. zástupce (tento souhlas bude zařízení poskytnut, stejně jako potvrzení o tom, že výkon realizoval odborník). Dále nebude piercing na obličeji, na viditelných místech, kde by mohlo dojít ke zranění.

     (2) Dítě má povinnost:

   a) dodržovat stanovený pořádek a kázeň, plnit pokyny a příkazy zaměstnanců zařízení, šetrně

       zacházet se svěřenými věcmi, nepoškozovat cizí majetek, dodržovat zásady slušného jedná-

       ní s osobami, s nimiž přichází do styku, v prostorách zařízení a v osobních věcech udržovat

       pořádek a čistotu a i jinak zachovávat ustanovení vnitřního řádu zařízení,

     

    Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků (§ 30 odst. 1 písm. d) školského   

       zákona)

    

   Zákaz poškozování a ničení majetku

   - Poškozování školního majetku (graffiti, ničení nábytku, učebnic a učebních pomůcek, osobních věcí jiných osob, zařízení toalet, sportovního zařízení, okrasných keřů apod.) je nepřijatelné.

   - Žáci jsou je povinni šetřit zařízení a ostatní majetek školy, chránit jej před poškozením, šetrně zacházet s učebnicemi, hospodárně zacházet se zapůjčenými učebními pomůckami.

   - Žáci jsou povinni šetřit elektrickou energií, vodou, jinými energiemi a surovinami

    

   Náhrada škody

   - Žáci odpovídají za škodu, kterou svým jednáním způsobili a za škodu, jejímuž vzniku nezabránili, přestože to bylo v jeho silách.

   - V případě menší škody bude věc řešena v rámci opatření ve výchově (§ 21 zák.č. 383/2005 Sb.)

   - Velká škoda bude předána k šetření Policii ČR a poté předána k řešení pojišťovně.

    

   b) dodržovat předpisy a pokyny k ochraně bezpečnosti a zdraví, s nimiž bylo řádně seznáme-

       no,

   c) poskytnout na výzvu ředitele doklady o svých příjmech,

   d) předat do úschovy na výzvu ředitele předměty ohrožující výchovu, zdraví a bezpečnost;

       doba úschovy těchto předmětů nesmí přesáhnout dobu pobytu dítěte v zařízení a při jeho

       ukončení musí být tyto předměty dítěti nebo osobě odpovědné za výchovu vydány,

   e)  podrobit se na výzvu ředitele zařízení vyšetření, zda není ovlivněno alkoholem nebo jinou

       návykovou látkou. Je-li pro vyšetření třeba odebrat krev, je dítě povinno strpět, aby mu

       lékař nebo odborný pracovník odebral krev, pokud to není spojeno s nebezpečím pro jeho

       zdraví.

    (3) Dítě s uloženou ochrannou výchovou má všechna práva a povinnosti podle odstavců 1 a

       2, s výjimkou práv podle odst. 1 písm.o) a p).

    (4) Na nezaopatřené osoby v zařízení podle § 2 odst.6 se vztahují ustanovení odstavců 1 a 2.

    

   5.2.Systém hodnocení a opatření ve výchově :

        Skupinový vychovatel provádí denně slovní hodnocení svěřených dětí, jejich úspěšnosti nebo neúspěšnosti, aktivity, pasivity, jednání a chování, se stručným záznamem v týdenním výchovném plánu. Důraz je kladen na pochopení a zpětné vazby pro dítě s ohledem na věk, stupeň reedukace, individuální rozvoj osobnosti, zdravotní a duševní stav. Nezbytné je sebehodnocení a náhled dítěte, postoje a názory ostatních dětí a veškeré okolnosti a události, které mohly vést k pozitivním nebo negativním změnám v chování. Z denního hodnocení je pořízen zápis do osobní složky dítěte o konkrétním pozitivním nebo negativním opatření

   ( ústní pochvala, písemná pochvala, domluva, napomenutí, návrh na opatření ve výchově ). Od 1.9.2016 byl vnitřní řád doplněn přílohou s názvem „Hodnotící systém VMV DDŠ Šumperk“. Návrh na opatření ve výchově je bez odkladu projednán s nadřízeným pracovníkem – zástupce ředitele, vedoucí vychovatel, opatření schvaluje ředitel zařízení. Negativní opatření ve výchově jsou udělována za závažná porušení ustanovení vnitřního a školního řádu a jsou ve formě protokolu zakládána do osobního spisu dítěte.

    

   Negativní opatření ve výchově jsou udělována za :

   - nenávrat z dovolenky, útěk od skupiny

   - krádež, jiná trestná činnost

   - fyzická agrese, šikana

   - zneužití alkoholu, či ostatních návykových látek

    

    

    

   Méně závažné přestupky jsou zapsány do příslušné složky osobního spisu dítěte. Stejným způsobem se postupuje i v případě opatření ve výchově dle § 21 odst.3.zák.109/2002 Sb., ve znění pozd.předpisů. Za uvedený postup zodpovídá vedoucí vychovatel.

   - neplnění si povinností

   - nedovolené vzdálení od skupiny

   - občasné vulgární vyjadřování k dospělým a dětem

   - půjčování ošacení , hygienických a kosmetických potřeb

    

    Každé dítě je oprávněno se ke svému hodnocení vyjádřit samo, prostřednictvím spolusprávy nebo požádat o rozhovor ředitele.

    

                                                   Opatření ve výchově :

   odst 1. Za prokázané porušení povinností vymezených tímto zákonem může být dítěti :

      a) odňata výhoda udělená podle odstavce 3,

   b) sníženo kapesné v rozsahu stanovené tímto zákonem (až o 1/3 – viz kapitola kapesné),

   c) omezeno nebo zakázáno trávení volného času mimo zařízení – viz kapitola vycházky,

   d) odňata možnost účastnit se atraktivní činnosti či akce,

   e) s nařízenou ústavní výchovou zakázány návštěvy, s výjimkou návštěv osob odpovědných  

       za výchovu, osob blízkých a oprávněných zaměstnanců orgánů sociálně-právní ochrany  

       dětí, a to na dobu nejdéle 30 dnů v období následujících 3 měsíců.

    

   odst 2. Opatření podle odst.1 lze ukládat podmíněně se zkušební dobou až na 3 měsíce.

    

    

   odst.3. Za příkladné úsilí a výsledky při plnění povinností nebo za příkladný čin může být

              dítěti :

      a) prominuto předchozí opatření podle odst. 1,

      b) udělena věcná nebo finanční odměna,

      c) zvýšeno kapesné až do plné výše – viz kapitola kapesné

      d) povolena mimořádná návštěva kulturního zařízení, mimořádná vycházka, mimořádná

          návštěva nebo přiznána jiná osobní výhoda; dětem s uloženou ochrannou výchovou se

          mimořádné vycházky a návštěvy povolují pouze za podmínek stanovených v odst.4 písm.

          a) a b).

    

   odst.4. Dítěti s uloženou ochrannou výchovou může být v případě dobrých výsledků při plně-

          ní povinností :

       a) povolena samostatná vycházka mimo zařízení na dobu nejvýše 12 hodin, lze-li mít

           důvodně za to, že tím nebude ohrožen účel výkonu ochranné výchovy,

       b) povoleno přijetí návštěvy jiných osob než osob odpovědných za výchovu, osob blíz-

           kých a oprávněných zaměstnanců orgánu sociálně-právní ochrany dětí, není-li to v

           rozporu s účelem výkonu ochranné výchovy; v odůvodněném případě může být návště-

           va uskutečněna se zrakovou, případně i sluchovou kontrolou zaměstnancem zařízení.

    

   odst.5. Opatření přijatá podle odstavců 1 až 4 jsou protokolárně zaznamenávána do osobního

           spisu dítěte. Zodpovídá zástupce ředitele, vedoucí vychovatel. Schvaluje ředitel zařízení.

    

           Výše zmíněná opatření lze ukládat podmíněně se zkušební lhůtou až na 3 měsíce. Zpravidla jsou tato opatření ukládána za méně závažné přestupky na dobu 7 dnů, při  závažnějších přestupcích na dobu 14 dnů až 3 týdnů. V každém uloženém opatření ve výchově je tato doba konkrétně vymezena. Opatření ve výchově jsou ukládána s přihlédnutím k osobnosti dítěte, jeho věku a individuálním potřebám dítěte.

   V případě nezvladatelného chování dítěte, je nutné dítě oddělit od kolektivu ostatních dětí, nechat dítě zklidnit ( terapie, relaxace, rozhovor s psychologem, etopedem ). Po zklidnění se dítě začlení zpět do své výchovné skupiny.

    

      Školní hodnocení provádí denně příslušný pedagog. Používá orientační stupnici 1*-4 s následujícími kriterii :

        1* - žák přistupuje aktivně k plnění školních povinností bez problémů plní ustanovení              školního řádu

        1   - žák plní své školní povinnosti a bez problémů plní školní řád

        2   - žák plní s malými problémy své školní povinnosti, malé prohřešky vůči školnímu řádu

        3  - žák plní s velkými problémy své školní povinnosti, větší prohřešky vůči školnímu řádu

        4  - žák odmítá plnit své školní povinnosti, má závažné prohřešky vůči školnímu řádu

   Školní řád je přístupný na veřejném místě a žáci jsou s jeho ustanoveními prokazatelně seznámeni. Je součástí Organizačního řádu DDŠ,ZŠ a SVP Šumperk.

      Každý týden v pátek probíhá pravidelné školní hodnocení příslušných tříd se svým třídním učitelem. Na závěr měsíce, zpravidla v pondělí, probíhá souhrnné měsíční školní hodnocení celé školy za účasti všech pedagogů a vedoucího učitele. Přítomni mohou být ředitel, vedoucí vychovatel, přizvaný vychovatel a další pracovníci zařízení. Hodnocení je slovní a závěry včetně návrhů na opatření ve výchově dle § 21 odst.1-5, zák.109/2002 Sb.,ve znění pozd.předpisů jsou součástí ústavního shromáždění ( komunity ).

      Systémem třístupňového řízení je zabezpečeno jednotné posuzování chování dětí a způsob jednotného uplatňování výchovných opatření.

       Pololetně je zpracováno celkové hodnocení dítěte s vyhodnocením individuálních výchovných plánů, s určením perspektivy  a dalších výchovných postupů. Toto hodnocení zpracovává skupinový vychovatel za rodinnou skupinu a třídní učitel za třídu. Zodpovídají – vedoucí učitel a vedoucí vychovatel. Hodnocení je zakládáno do osobních spisů dítěte a o závažných skutečnostech jsou prostřednictvím ředitele informovány osoby odpovědné za výchovu a orgán sociálně právní ochrany dítěte, pokud se tak již nestalo dříve.

       Na základě žádosti oprávněných institucí – soud, policie, orgán sociálně právní ochrany dítěte, odborný lékař apod., zpracovávají individuální hodnocení pověření pracovníci – třídní učitel, skupinový vychovatel, sociální pracovnice. O této skutečnosti je vždy informován ředitel zařízení.

    

    

   Dokumentace k hodnocení :   1.  Týdenní plány výchovné činnosti

                                                   2.  Denní hodnocení - škola

   3.  Týdenní hodnocení – škola

   4.  Celoústavní hodnocení – zápis z komunity

   5.  Osobní spis dítěte – protokol o opatření ve výchově

   6.  Záznamy spolusprávy

   7.  Záznamy o pohovorech – ředitel

   8.  Schránka důvěry

    

    

    

    

   5.3.Organizace dne :

    

                           Organizace dne ve dnech školního vyučování

    

     7,00 -   7,40   Budíček, osobní hygiena, úklid

    

     7,40 -   8,00   Snídaně

    

     8,00 - 13,30   Školní výuka, praxe

    

   13,30 - 14,30   Oběd, osobní volno

    

   14,30 – 15,30   I. část odpolední činnosti dětí dle týdenních plánů vychovatele, ve středu               

                           odpolední vyučování od 14,15 hod. do 15,55 hod.

    

   15,30 – 15,45  Svačina

    

   15,45 – 17,00  II. část odpolední činnosti dětí, možnost individuální vycházky

    

   17,00 – 17,45  Příprava na vyučování, řízené osobní volno

    

   18,00 – 18,45  Večeře

    

   18,45 – 19,45  Osobní hygiena, úklidy

    

   19,45 – 20,00  Denní hodnocení v rodinných skupinách

    

   20,00 – 20,15  Druhá večeře – děti nad 15 let

    

   20,15 – 21,00  Osobní volno, zájmová činnost, sledování televize

    

   21,30               Večerka

    

    

    

    

   Večerní sledování televizních programů :

    

   NEDĚLE – ČTVRTEK : I.část hlavního televizního programu

   PÁTEK – SOBOTA : možno sledovat do 23,00 hodin

    

   Úprava denního programu je možná při společných akcích delšího časového rozsahu – dle plánu práce

    

   V odpoledních činnostech dětí preferují vychovatelé nabídkové formy činností

    

    

    

    

    

    

                             Organizace dne ve dnech školního volna

    

    

    

    

     8,00 -   8,30  Budíček, osobní hygiena

    

     8,30 -   9,00  Snídaně

    

     9,00 - 12,00  Celotýdenní úklid, zájmová činnost, osobní volno

    

   12,00 – 12,45  Oběd

    

   13,00 -  14,30  Celotýdenní komunita,  po ukončení osobní volno

    

   14,30 -  16,00  Odpolední činnost dle týdenního plánu vychovatele, individuální vycházky,

                            kroužky, výlety

    

   16,00 -  16,30  Svačina

    

   16,30 -  18,00  II. část odpolední činnosti dětí dle týdenního plánu vychovatele, klub,

                           individuální vycházky, kroužky, výlety, příprava na vyučování

    

   18,00 -  18,45  Večeře

    

   19,00 -  20,00  Osobní hygiena, úklidy, osobní volno

    

   20,00 – 20,15   Druhá večeře – děti nad 15 let

    

   20,15 -  21,30  Osobní volno

    

   21,30                Večerka

    

    

    

   Sledování televizních programů se řídí základní organizací ve dnech školního vyučování

    

   Úprava denního programu je možná při společných akcích v delším časovém rozsahu – podle týdenních plánů práce skupinových vychovatelů. 

    

   V odpoledních činnostech dětí preferují vychovatelé nabídkové formy činností

    

    

    

    

   5.4.Pobyt dětí mimo zařízení :

    

    Samostatná vycházka –  Samostatná vycházka, pokud se jedná o dítě starší 7 let věku - § 20, odst.1,  je to forma volného pohybu dítěte mimo zařízení, kde tráví svůj volný čas samostatně. Vycházka probíhá se souhlasem pedagogického pracovníka v době stanovené programem dne. Vycházka neprobíhá v době vyučování a společné organizované plánované výchovné činnosti, dále pokud zdravotní a psychický stav ohrožuje bezpečnost dítěte, také se přihlíží na roční období a počasí. Před odchodem je dítě seznámeno s bezpečným chováním během samostatné vycházky. 

    K vycházkám u nově přijatých dětí se v prvních 14 dnech přistupuje individuálně ve spolupráci s psychologem a etopedem, kteří se k tomuto vyjadřují ve své zprávě tak, aby nedošlo u těchto dětí k ohrožení bezpečné adaptace v zařízení. Za hrubé porušení vnitřního a školního řádu je dítěti možno na základě opatření ve výchově dle § 21 odst. 1 písm. c) zák. 109/2002 Sb., omezit nebo zakázat trávení volného času mimo zařízení zpravidla na 14 dní až na  3 týdny, v případě, že nadále plní ustanovení vnitřního řádu.

    

   Vycházky mohou být omezeny, či zcela zakázány :

   - donese -li dítě z vycházky alkohol, omamné látky

   - zjisti -li se styk s nevhodnými osobami, či prostředím, požití alkoholických nápojů, drog

   - opožděné návraty z vycházky

   - vážné kázeňské přestupky

   - opakované útěky

    

   V příloze č.2 jsou uvedeny příklady porušení VŘ a ŠŘ a uložení OVV.

    

    Samostatné vycházky jsou zpravidla realizovány v sobotu a v neděli v době od 14,00 do 17,00 hodin, ve všední dny jsou obvykle realizovány vycházky po splnění povinností dětí a souhlasem pedagogického pracovníka. Samostatné vycházky v celém týdnu by neměly přesáhnout 6 hodin, za dlouhodobé vzorné chování je možno dítěti navýšit vycházky ještě o 4 hodiny týdně, formou OVV. Dítěti s uloženou ochrannou výchovou může být dále v případě dobrých výsledků při plnění povinností povolena samostatná vycházka na dobu nejvýše 12 hodin, lze-li mít důvodně za to, že tím nebude ohrožen účel výkonu ochranné výchovy – § 21 odst.4 písm. a) zák.109/2002 Sb., ve znění pozd.předpisů.

   Mimořádná vycházka – za příkladné úsilí a výsledky při plnění povinností, může být dítěti povolena mimořádná vycházka. Tato vycházka může být povolena i v případě návštěvy dítěte osobou zodpovědnou za výchovu. V tomto případě udělí souhlas s vycházkou skupinový vychovatel bez předchozích doporučení a rozhodnutí ředitele zařízení, pokud návštěva splňuje podmínky návštěvního řádu. Viz § 20 odst.1, písm.p, zák.109/2002 Sb.,ve znění pozd.předpisů.

      Opatření ve výchově - odměna ve formě vycházky nebo mimořádné vycházky, je zapsáno do osobního spisu dítěte. Zodpovídá vedoucí vychovatel.

      Před odchodem na vycházku je povinen příslušný pedagog poučit dítě o vhodném chování na veřejnosti a zásadách bezpečnosti a ochrany zdraví.

   Dovolenka – na základě § 23 odst.1, písm. a) zák.109/2002 Sb.,ve znění pozd.předpisů, je ředitel oprávněn v zájmu úspěšné výchovy dětí, povolit dítěti za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem pobyt mimo zařízení. Tzn. : povolit pobyt dítěte s nařízenou ústavní výchovou u osob odpovědných za výchovu, a to na základě jejich písemné žádosti a písemného souhlasu orgánu sociálně právní ochrany dítěte příslušného podle trvalého pobytu dítěte. V případech hodných zvláštního zřetele, může ředitel udělit souhlas k pobytu dítěte i u osob blízkých,  se souhlasem příslušného orgánu sociálně právní ochrany dítěte v místě trvalého pobytu dítěte a v místě, kde se bude dítě během tohoto pobytu zdržovat. Tuto skutečnost dá písemnou formou na vědomí osobám odpovědným za výchovu. Jedná-li se o dítě s nařízenou ochrannou výchovou, je ředitel oprávněn dát soudu návrh k jeho podmínečnému umístění mimo zařízení. Ředitel zařízení má právo zrušit pobyt dítěte mimo zařízení dle § 23, odst.1, písm.d), zák.109/2002 Sb.,a v oblasti státní správy zamítnout žádost o povolení pobytu podle § 24 odst.3,písm.e) nebo zrušit pobyt podle § 23 odst.1 písm.d)

   Přechodné ubytování mimo zařízení – na základě § 23, odst.1, písm. c) zák.109/2002 Sb.,ve znění pozd.předpisů je ředitel oprávněn povolit dítěti  přechodné ubytování mimo zařízení v souvislosti s jeho vzděláváním nebo zaměstnáním. V případě dítěte s uloženou ochrannou výchovou lze ve zvláště důvodném případě za tímto účelem podat soudu návrh na podmíněné umístění mimo zařízení podle zvláštního předpisu – zák.č.218/2003 Sb. V těchto případech postupuje ředitel zařízení v úzké součinnosti s osobami odpovědnými za výchovu, s orgánem sociálně právní ochrany dětí a soudem. Osobám odpovědným za výchovu ředitel stanoví povinnost podávat každý měsíc zprávu o situaci a podmínkách, které umožňují přechodný pobyt mimo zařízení. V případě nedodržení podmínek ředitel zařízení rozhodnutí o přechodném ubytování mimo zařízení zruší, jedná-li se o dítě s uloženou ochrannou výchovou, dá soudu podnět k jeho rozhodnutí.

    

    

   5.5.Kontakty dětí s rodiči a dalšími osobami :

     

       Dítě má právo na návštěvu osob odpovědných za výchovu , osob blízkých a oprávněných zaměstnanců orgánů sociálně právní ochrany dítěte kdykoliv. Omezit toto právo může dítěti a osobám odpovědným za výchovu  ředitel zařízení dle § 23, odst.1, písm.e), zák.109/2002 Sb.,ve znění pozd.předpisů, při evidentním porušení návštěvního řádu zařízení. Návštěvní řád je součástí organizačního řádu DDŠ a ZŠ Šumperk a je veřejně vyvěšen na přístupném místě. Děti, osoby odpovědné za výchovu a osoby blízké, jsou s ním prokazatelně seznámeny ( kniha návštěv ). Návštěvy dítěte jsou zaznamenávány v osobním spisu dítěte a v knize návštěv.

      Přijímání a odesílání korespondence není nijak omezeno. Korespondence je přijímána a odesílána v neporušeném stavu. Totéž se týká balíčků. V mimořádném případě, je-li důvodné podezření, že zásilka má z výchovného hlediska závadný obsah nebo by mohla ohrozit bezpečnost a zdraví dítěte, je otevření zásilky dítětem přítomen ředitel nebo jím pověřená osoba. Zkažené potraviny jsou se souhlasem dítěte zlikvidovány. Pokud zásilka obsahuje alkohol, drogy, toxické látky nebo obsahuje návod k trestné činnost nebo jejímu krytí, popřípadě pokud může být její obsah posouzen jako ohrožování mravní výchovy, je tato zásilka uložena u ředitele a tato skutečnost bez prodlení oznámena policii. Příchozí poštu přejímá sociální pracovnice zařízení a předávají dětem skupinoví vychovatelé. Poštu si děti odesílají jednak samy nebo mohou požádat svého skupinového vychovatele. Veškeré zásilky jsou zaznamenávány v osobním spisu dítěte. Záznamy kontroluje vedoucí vychovatel.

      Telefonické kontakty dítěte s osobami odpovědnými za výchovu mohou probíhat prakticky bez omezení, pokud užití telefonu nebrání zejména organizační důvody ( školní vyučování, výchovná činnost ). Dítě o telefonický kontakt požádá sociální pracovnici, vychovatele, vedoucího vychovatele, případně ředitele zařízení.  Mobilní telefony dětí jsou uloženy  na určeném místě ( sborovna vychovatelů ) a jsou v určeném čase dětem k dispozici - mimo školní vyučování, mimoškolní činnost, příprava na výuku. Omezení může být dáno jen organizačními důvody. Zodpovídají skupinoví vychovatelé.

    

    

   5.6.Spoluspráva dětí :

    

      Děti v zařízení mají právo dobrovolně vytvořit spolusprávu. Zástupci dětí ve spolusprávě jsou voleni v jednotlivých rodinných skupinách tajnou volbou.

   Všeobecná ustanovení spolusprávy :

   Jednání spolusprávy se konají zpravidla 1x za 14 dní, jednání řídí a za průběh odpovídá

   vedoucí vychovatel.

   O jednání je pořízen zápis v knize spolusprávy.

   Zápis o jednání spolusprávy podepíší zástupci spolusprávy z jednotlivých rodinných

   skupin. O výsledcích a závěrech jednání je informován ředitel zařízení. Ředitel je povinen

   nezasahovat negativně do chodu žákovské spolusprávy, naopak ji podporovat pokud to

   není v rozporu se zákonem a pokusit se realizovat návrhy řešení vzešlé z jednání

   spolusprávy.

   K jednání spolusprávy mohou být na přání dětí přizvány další osoby, např. ředitel,

   zástupce ředitele.

   V případě neplnění povinností a závažného porušování vnitřního a školního řádu člena

   spolusprávy, bude tato skutečnost projednána na pedagogické radě a na základě jejího

   doporučení budou děti vyzvány k volbě nového zástupce ve spolusprávy.

      Práva a povinnosti členů spolusprávy :

    

   a) Děti mají právo prostřednictvím spolusprávy svobodně  a bez hrozby případného

   postihu,vyjadřovat své názory a návrhy řešení problémů, které se jich dotýkají.

   b) Děti mají právo vyjadřovat se a podílet se svými připomínkami na tvorbě a úpravě

   základních dokumentů v zařízení ( vnitřní a školní řád ), pokud to není v rozporu se

   zákonem nebo dobrými mravy.

   c) Vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatným způsobem výchovy a

   vzdělávání, zvláště pokud se to týká hodnocení dětí a opatření ve výchově.

   d) Prostřednictvím spolusprávy projednávají s vedením zařízení sporné otázky,projednaná

   řešení a rozhodnutí přenáší do svých rodinných skupin. Taktéž mohou projednávat

   s vedením zařízení organizační záležitosti.

   e) Děti, které jsou účastny ve spolusprávě musí být ostatním dětem příkladem a vzorně

   dodržují ustanovení vnitřního a školního řádu.

   f) Každým půl rokem je práce jednotlivých členů spolusprávy hodnocena a oceněna na

   návrh vedoucího vychovatele ředitelem zařízení osobním darem.

    

   5.7.Smluvní pobyt zletilých nezaopatřených osob v zařízení :

    

      V případě, že jsou v zařízení děti, které se připravují po skončení povinné školní docházky na budoucí povolání dalším studiem, nebo po skončení povinné školní docházky se dále nepřipravují na budoucí povolání, může být podle podmínek zařízení, zřízena jedna nebo více samostatných bytových jednotek;  §3, odst.5 – 8, Vyhlášky MŠMT č.438 /2006 Sb., Po 18 roku věku dítěte, ředitel zařízení uzavře s tímto klientem smlouvu o pobytu zletilých nezaopatřených osob v zařízení § 24 odst.4 zák.109/2002 Sb.,ve znění pozd.předpisů.

    

   Podmínky a náležitosti smlouvy o pobytu zletilé nezaopatřené osoby v zařízení :

    

   1)   Klient požádá písemně vedení zařízení o uzavření smlouvy.

   2)   Zákonní zástupci klienta se zaváží k úhradě nákladů na pobyt klienta ( příspěvek na

         úhradu péče ).

   3)   V případě, že se rodiče klienta odmítnou zavázat k úhradě nákladů, požádá vedení

          zařízení o úhradu příslušný obecní úřad podle trvalého bydliště klienta.

   4)   V případě, že příslušný obecní úřad odmítne hradit náklady na smluvní pobyt klienta,

         uzavře vedení zařízení tuto smlouvu s klientem na jeho žádost, s možným odkladem

         splátek po ukončení přípravy na budoucí povolání.

    5)  Klient dodržoval a dodržuje bez výhrad podmínky stanovené vnitřním řádem zařízení.

    6)  Odchylky od ustanovení vnitřního řádu, např. organizace dne, budou aktuálně upraveny a

          budou součástí vnitřního řádu

    7) K uzavření smlouvy o pobytu  nezaopatřených zletilých osob v zařízení se vyjadřuje

         pedagogická rada a ředitel k jejím názorům a doporučením přihlíží.

    

    

    

    

    

    

    

   6.Práva a povinnosti osob odpovědných za výchovu vůči zařízení.

    

   6.1. Zákonní zástupci dítěte mají právo na :

    

   a)   informace o dítěti, a to na základě své žádosti. Informace o dítěti zpracovává příslušný pracovník zařízení. Zodpovídá ředitel.

   b)   vyjadřovat se k návrhu opatření zásadní důležitosti ve vztahu k dítěti. Osoby odpovědné za výchovu jsou o těchto opatřeních vedením zařízení vždy včas informovány, nehrozí-li nebezpečí z prodlení. Bez odkladu je pak těmto osobám podána informace o provedeném opatření. Všechna opatření jsou zaznamenávána v osobním spisu dítěte. Zodpovídá příslušný pracovník.

   c)  na udržování kontaktu s dítětem, nebrání-li tomu závažné okolnosti ohrožující dítě.

   d)  na poradenskou činnost zařízení ve věcech výchovné péče o dítě. Tuto poradenskou

        činnost poskytují všichni oprávnění pracovníci v zařízení. Garantuje ředitel.

   e)  písemně požádat ředitele zařízení o povolení pobytu dítěte u osob odpovědných za výchovu podle § 23 odst.1 písm.a) zák.109/2002 Sb.,ve znění pozd.předpisů.

    

    1. Zákonní zástupci dětí umísťovaných do zařízení na základě rozhodnutí soudu mají   

   mají zejména povinnost :

    

   a) při předání dítěte do určeného zařízení předat současně dokumentaci uvedenou v § 5

       odst. 5 zák.109/2002 Sb.,ve znění pozd.předpisů.

   b) zajistit doprovod dítěte mladšího 15 let v případech postupu podle § 23 odst.1 písm.

        a a § 24 odst.5 písm.a), popřípadě požádat písemně o jiný postup.

   c) seznámit se s vnitřním řádem zařízení a dodržovat jeho ustanovení. K seznámení s VŘ

       vyzve osobu odpovědnou za výchovu a zároveň VŘ předloží příslušný pracovník při

       nejbližší návštěvě těchto osob.

   d) oznámit bezodkladně zařízení podstatné okolnosti pobytu dítěte u nich, týkající se

       zejména jeho zdraví a výchovy.

   e) předat dítěti umístěném do zařízení na základě jejich žádosti finanční částku jako kapesné

       ve výši stanovené v § 31.zák.109/2002 Sb.,ve znění pozd.předpisů.

   f) hradit náklady na zdravotní péči, léčiva a zdravotnické prostředky poskytnuté dítěti, které

       nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění, pokud byly poskytovány na jejich žádost.

    

   1. Úhrada nákladů na péči o děti v zařízení :

    

   7.1.Vydání rozhodnutí :

    

        Ředitel zařízení rozhoduje o výši příspěvku na úhradu péče poskytované dětem nebo nezaopatřeným osobám v zařízení podle § 24, odst. 3., písm.g), § 27, § 28 § 29 a § 41 odst.2, písm. a) zákona č. 109/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

    1) Rodiči, který doloží, že je on nebo osoba s ním společně posuzovaná příjemcem dávky pomoci v hmotné nouzi podle zákona o pomoci v hmotné nouzi, se příspěvek nestanoví. Rodiči, který doloží, že po zaplacení příspěvku by jeho příjem nebo příjem s ním společně posuzovaných osob klesl pod součet částky životního minima podle zákona o životním a existenčním minimu a částky normativních nákladů na bydlení podle zákona o státní sociální podpoře se příspěvek stanoví v takové výši, aby mu uvedený součet zůstal zachován; pokud by takto stanovený příspěvek byl nižší než 100 Kč, nestanoví se.

    2) Rodiče jsou povinni vždy po uplynutí 12 měsíců od posledního doložení skutečností podle odstavce 1 prokazovat, že splňují podmínky pro snížení nebo prominutí příspěvku a dále bezodkladně oznamovat každé změny v příjmech, které by mohly mít vliv na výši příspěvku určenou podle odstavce 1. V případě nesplnění těchto povinností se příspěvek odpovídajícím způsobem zvýší, a to od doby, kdy marně uplynula lhůta pro prokázání splnění podmínek, nebo i zpětně od doby, kdy došlo ke změně v příjmech.

    

    

   7.2.Způsob odvolání :

    

      Proti rozhodnutí ředitele o výši příspěvku na úhradu péče poskytované dětem v zařízení se mohou rodiče odvolat do 15 dnů ode dne doručení prostřednictvím ředitele zařízení ke Krajskému úřadu, Jeremenkova 40 b), Olomouc. Vznikne-li rodičům dluh na ošetřovném, jsou jim zaslány upomínky. Po třetí upomínce se lze ohledně vymáhání dluhu obrátit na policii nebo na soud, kde je možno zažádat o exekuci příjmu či majetku.

      Pohledávky eviduje sociální pracovnice elektronicky v programu pro ošetřovné. Pohledávky jsou rozděleny na dluhy ( dlouhodobé )  a dluhy nové ( krátkodobé ). Každý měsíc  provádí sociální pracovnice inventuru pohledávek na ošetřovném s porovnáním v hlavní knize účetnictví. Nevymahatelné pohledávky ( úmrtí rodičů, zamítnutí policie či soudu, vyčerpání všech dostupných možností ), lze po 3 letech po odchodu dítěte ze zařízení dlužnou částku komisionelně odepsat. 

    

    

   8. Bezpečnost a ochrana zdraví :

    

   Školy a školská zařízení zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví dětí, žáků a studentů při

   vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb a poskytují žákům a studentům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví – zák. 561/2004 Sb., (Školský zákon).

   Třídní učitel a současně i skupinový vychovatel na začátku školního roku děti seznámí  zejména :

   1. se školním řádem

   2. se zásadami bezpečného chování ve třídě, na chodbách, schodištích, na veřejných komunikacích.

   3. s nebezpečím vzniku požáru a s postupem v případě požáru

   4. se zásadami pro poskytování první pomoci a lékařském ošetření při úrazech a náhlých onemocněních ( traumatologický plán )

   5. s pracemi a pracovišti zakázanými všem ženám, těhotným ženám, matkám do konce 9. měsíce po porodu a mladistvým

   6. na koho se mají děti obrátit v případě úrazu ( povinnost hlásit úraz, drobná poranění či nevolnost - děti mají praktické informace a pokyny pro případ úrazu )

   7. seznámení s místy, kde nejčastěji dochází ke vzniku školních úrazů

   8. s pracemi zakázanými mladistvým ( nepřiměřená námaha, nošení břemen )  

    

       Toto seznámení zaznamenají do třídní knihy a deníku rodinné skupiny.

    

   Uvedené body jsou podrobně rozvedeny ve směrnici ředitele zařízení – Zásady pro poučení žáků ( studentů ) o pravidlech bezpečného chování na počátku i během školního roku.

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   8.0   Postup při zajištění bezpečnosti a ochraně zdraví :

     

   8.1.Traumatologický plán :

    

   Lékařská pomoc je poskytována :

         a)   Lékařský dům - poliklinika v Šumperku

         b)   Službou první pomoci v Šumperku (v areálu Nemocnice za vrátnicí z Nerudovy ulice)     

               od 16,00 do 7,00 hodin, soboty a neděle nepřetržitě

   2   .Laickou první pomoc poskytují : učitelé, vychovatelé a asistenti vychovatele

   3.   Rozmístění nástěnných lékárniček :  dle traumatologického plánu, který je v každé

         budově na viditelném místě vyvěšen.

   4.   Technická první pomoc : údržbáři

   vypnutí el. proudu při vzniku požáru provede : nejblíže přítomný zaměstnanec, údržbář, učitel, vychovatel ve službě

      5.    Doprava zraněných – přesun k ošetření :

    1. -        záchrannou službou
    2. -        vozidly dosažitelnými v době nehody

         6.    Důležitá telefonní čísla :

   - Zdravotní záchranná služba                  155 – tísňové volání

   - Nemocnice s.r.o., Šumperk                   583 331 111*, 583 334 105,106 centr.příjem

   - Policie ČR                                             158 tísňové volání

   - Policie České republiky  Šumperk OO  974 766 111*, 974 779 651

   - Městská policie Šumperk                      156 – tísňové volání

   - Městská policie Šumperk                      583 388 108, 583 388 106 

    

    

   8.2. Postup při úrazech dětí - záznamy, evidence, statistika úrazů :

    1.  a)první pomoc a ošetření poskytne okamžitě přítomný pracovník zařízení

    b)v případě potřeby přivolá lékařskou pomoc – RZS, případně zajistí odbornou lékařskou

    péči ústavním vozidlem na specializovaném lékařském pracovišti

    c)při onemocnění dítěte – základní péči zabezpečí vychovatel ve službě, bez zbytečného odkladu následuje návštěva u dětského lékaře, případně příslušné vyšetření u odborného lékař – zabezpečí sociální pracovnice. Dbá se pokynů lékaře. Návštěvy lékaře jsou evidovány v elektronické podobě u sociální pracovnice, která ihned zabezpečí rozpis medikace do knihy denní evidence zařízení. Léky vydávají a evidují v knize denní evidence zařízení vychovatelé ve službě.d)při sebepoškození a intoxikaci návykovými látkami – obdobný postup jako při úrazu – viz bod a) a b).   

   e)při sebevražedném pokusu dítěte – ihned přivolat RZS, požádat o umístění ve

    specializovaném pracovišti – PL ( rozhodne přivolaný lékař ). Následuje pravidelná péče  v PA. Obdobný postup při nezvladatelných případech agresivity u dětí.

    

   2. V knize úrazů se evidují všechny úrazy dětí, žáků a studentů, ke kterým došlo při činnostechuvedených v § 29 odst. 2 školského zákona, a to nejpozději do 24 hodin od okamžiku, kdy se škola nebo školské zařízení o úrazu dozví. Kniha úrazů je uložena u vedoucího vychovatele a zápisy jsou číslovány. Zápis je veden tak, aby mohl být kdykoliv sepsán záznam o školním úrazu. Viz Vyhláška č. 64/2005 Sb., ve znění vyhlášky č. 57/2010 Sb.

    3.  Evidence o školních úrazech, podléhajících registraci, je vedena na předepsaných statistických tiskopisech. Podkladem pro vedení této evidence je záznam o úrazu a potvrzení ošetřujícího lékaře.

    4.  O školní úrazovosti je vedeno statistické výkaznictví, sloužící pro rozborovou a     preventivní činnost.

    5.  Rozbory školní úrazovosti jsou prováděny jednou za školní rok za účasti školního lékaře. Kromě jiného se rozbory zaměřují na sledování odpovědnosti školských pracovníků za vznik úrazu, sleduje se odškodnění školních úrazů.   

    6.  Doklady o úrazovosti mají lhůtu skartace 5 let.

    7.  Zařízení podává zprávu o smrtelném mimoškolním úrazu žáka okamžitě ( tele-          fonicky ) rodičům, příslušnému IBP, policii, příslušné pojišťovně a zřizovateli.     

    8.  Zpráva, kromě osobních dat žáka a místě a době úrazu obsahuje též stručný a

   výstižný popis úrazového děje a jeho příčin, včetně označení osob, jež úraz zavinily. Využije se informací od policie a soudu.

    9 . Obdobně se postupuje i v případě sebeusmrcení žáka. Ve zprávě se výslovně

   uvede, zda byla zjištěna příčinná souvislost mezi sebeusmrcením a vlivem školského zařízení.     

    

    

   8.3. Prevence rizik při pracovních činnostech - zdravotní péče a zdravotní prevence :

    

      Zdravotní péče je dětem v zařízení poskytována dle § 2, odst.7, písm.d) zák. 109/2002 Sb.,ve znění pozd.předpisů. Zdravotní péči zajišťuje sociální pracovnice u dětí mladších 15 let u dětského lékaře ve zdravotním středisku na Šumavské ulici v Šumperku u dětí starších 15 let tamtéž nebo u smluvního lékaře. Odborná zdravotnická vyšetření jsou zajišťována na základě doporučení praktického lékaře nebo na žádost klienta, přičemž se postupuje podle ustanovení § 2, odst.9, vyhlášky MŠMT č. 438 /2006

   .

      Zdravotní prevence je zajištěna pravidelnými školními lékařskými prohlídkami u dětského praktického lékaře, pravidelnými stomatologickými prohlídkami, zdravotní osvětou v rámci učebních plánů a osnov a v rámci pravidelných besed se sociální pracovnicí ( např.: infekční choroby, zneužívání návykových látek ).

    

      Výdej léků a evidence je v kompetenci sociální pracovnice. V případě rozepsané medikace výdej léků zajišťují vychovatelé ve službě. Výdej léků zapisují v knize denní evidence zařízení. V centrální lékárničce jsou jen léky předepsané lékařem a v omezeném množství základní léky, které nejsou vázány na předpis lékaře. Výdej léčiv je evidován tak, aby bylo zamezeno jejich zneužití a nedošlo k finanční ztrátě zařízení. Expirační dobu léků sleduje a za jejich vyřazení, skladování, případně doplnění zodpovídá sociální pracovnice, nápomocni jí jsou asistenti pedagoga. 

    

   Při pracovních činnostech, před zahájením činnosti :

      - kontrola pracoviště, nářadí, zařízení, strojů a spotřebičů

      - poučení o bezpečnosti

      - přímý dozor a neustálá přítomnost pedagoga

      - vhodný oděv a obutí

      - pracovní činnosti jsou voleny úměrně k věku dítěte  

    

    

    

   9. Povinná dokumentace :   

    

      Zařízení vede tuto dokumentaci :

    

   a) vnitřní řád zařízení obsahující zejména pravidla pro hodnocení a odměňování dětí, práva a

       povinnosti dětí, osob odpovědných za výchovu a pracovníků zařízení, denní program, pra-

       vidla pro organizaci návštěv, zdravotnického ošetření a pro přijímání, přemisťování a pro-

       pouštění dětí, pravidla dětské spolusprávy, pravidla oznamování útěku Policii ČR včetně uvedení osoby oprávněné k převzetí dítěte po jeho vypátrání.

   b) roční plán výchovně vzdělávací činnosti, který obsahuje :

       - hlavní výchovně vzdělávací úkoly a jejich rozpracování

       - vedlejší úkoly, ve kterých jsou rozpracovány prostředky pro plnění hlavních úkolů

       - témata pro měsíční a týdenní plány práce

       - formy výchovných činností

       - organizace a zajištění školního roku

       - pedagogické rady a jejich náplň

       - přílohy : a) plán práce – prevence drogových závislostí

                        b) plán prožitkových lekcí v prevenci zneužívání návykových látek

                        c) plán spolupráce s charitativní organizací Řádu maltézských rytířů

                        d) metodický pokyn ředitele k prevenci a řešení šikany v zařízení

                        e) plány zájmových kroužků v zařízení

    Na tvorbě plánu spolupracují všichni pedagogové, garantuje ředitel zařízení     

   c) týdenní programy výchovně vzdělávací činnosti

    Zpracovávají vychovatelé jednotlivých rodinných skupin, garantuje vedoucí vychovatel   

   d) jednací protokol

   Úřední poštu eviduje, rozděluje a rozesílá po přidělení jednacího čísla ekonomka zařízení

   e) osobní dokumentace dětí včetně záznamů o stavu dětí vedených odbornými pracovníky zařízení a programu rozvoje osobnosti, ve kterém jsou vedeny zejména záznamy o plnění stanovených cílů, a písemných žádostí osob odpovědných za výchovu o povolení pobytu podle § 23 odst.1písm a) nebo c) Garantuje vedoucí vychovatel a sociální pracovnice, schvaluje ředitel zařízení.

   f) knihu denní evidence zařízení

   Vyplňují vychovatelé ve službě a sociální pracovnice v programu EVIX. Kontrolují vedoucí vychovatel a ředitel

   g) knihu úředních návštěv

   Uložena u sociální pracovnice, která knihu úředním návštěvám předkládá.Kontroluje ředitel

   h) knihu ostatních návštěv, včetně evidence návštěv osob odpovědných za výchovu

   Uložena ve sborovně vychovatelů, garantují vychovatelé ve službě, sociální pracovnice, kontroluje ředitel

    

    V Šumperku dne :  4. února 2019                    

    Revidováno a upraveno 4. února 2019, s platností od 5. února 2019                                                                                           

    

                                                                                                

    

    

   Mgr. Tomáš Polák

                                                                         ředitel Dětský domov se školou, základní škola

                                                                                   a středisko výchovné péče Šumperk                      

                                                                              

    

    

    

    

    

    

    

    

   Příloha k vnitřnímu řádu  č. 1

    

   Hodnotící systém VMV v DDŠ Šumperk

   Denní reflexi provádí vychovatel (v případě své nepřítomnosti reflexi provede asistent pedagoga) při večerním hodnocení v rodinné skupině třístupňovou barevnou škálou (zelený,  červený, černý bod) a zapíše ho do denního hodnocení v Evixu .

    

    

   Noční klid – podklady pro hodnocení dávají noční vychovatelé.

   Týdenní mimoškolní hodnocení se vyhodnocuje při společném setkání dětí a vychovatelů. Děti jsou hodnoceny slovně a barevně za spolupráci, slušné chování, za plnění odpoledních činností.  Pokud má dítě černou barvu- to je za velmi závažné porušení školního a vnitřního řádu může mu být zrušena samostatná vycházka zpravidla až na 7 dní a to na základě OVV.

    

    

    

    

   Přiznání či odebrání výhod se sděluje dětem. Souhlas podepisuje ředitel, popř. zástupce ředitele.

   Výchovná  opatření lze ukládat podmíněně se zkušební dobou až na 3 měsíce. Přijatá opatření jsou zaznamenávána do osobního spisu dítěte.

    

   Kritéria pro udělování barevných bodů:

   Zelený bod

   • dítě vyniká v plnění povinností a úkolů, dodržuje zásady slušného chování k dospělým i k ostatním dětem, je nápomocen ostatním
   • je aktivní a iniciativní při činnosti rodinné skupiny, udržuje stanovený pořádek v osobních věcech i v prostorách zařízení
   • v případě nemoci dodržuje léčebný režim
   • spolupracuje a pomáhá pedagogickému pracovníkovi
   • zodpovědná příprava na vyučování, plnění školních povinností
   • kladné ovlivňování ostatních dětí na skupině i mimo skupinu

           

   Červený bod

   • dítě má zásadní nedostatky v plnění povinností, nedodržuje zásady slušného chování k dospělým nebo k ostatním dětem
   • je pasivní při činnosti skupiny
   • nedodržování přípravy do školy
   • nedodržování  nočního úboru
   • intrikování, slovní napadání
   • nedodržování dohodnutých pravidel
   • slovní napadání
   • opožděný návrat ze samostatné vycházky

    

    

    

   Černý bod

   • dítě neplní zadané povinnosti, odmítne provést zadaný úkol, hrubě porušuje zásady slušného chování k dospělým nebo k ostatním dětem, sebepoškozování
   • fyzická agrese vůči pedagogům i dětem
   • ublížení na zdraví
   • organizování k narušování provozu ústavu
   • požití alkoholického nápoje a jiných omamných látek
   • nedovolené vzdálení od skupiny
   • úmyslné poškozování ústavního majetku, opakované přestupky

    

    

    

    

   Příklady přestupků (červený bod, černý bod):

   Červený bod

   • negativní postoj k činnosti (školní, pracovní, sportovní, zájmové, apod.)
   • nekázeň v jídelně, nepoužívání jídelního příboru (nestačí jen lžíce nebo dokonce jíst rukama = to je špatně!)
   • rušení nočního klidu
   • nepořádek v osobních věcech a na ložnicích, nedbalý úklid, nedbalý vzhled (špína, roztrhané oblečení, neupravenost)
   • nenošení odpovídajícího oblečení a obuvi ( v zimních měsících )
   • pití kávy a energetických nápojů po 18 hodině

   Černý bod

   • vulgární vyjadřování
   • hrubá nekázeň při nočním klidu
   • hrubá nekázeň v jídelně (házení jídlem, nádobím, apod.)
   • slovní napadení jiného dítěte, vyhrožování násilím (i pedagogům)
   • neodborné tetování, piercing, apod.
   • krádeže a úmyslné poškozování oděvů
   • rvačka
   • chování způsobující poškozování majetku nebo umožňující vznik úrazů (běhání v budově, skákání po postelích a nábytku, strkání, jízda po zábradlí, apod.)
   • činnost ohrožující zdraví a bezpečnost dětí (vzájemné stříhání vlasů a jiné úpravy vzhledu – lze umožnit pouze za přímého dozoru pedagoga!!!)
   • nedovolené vzdálení při činnosti
   • ironické, pohrdavé a provokativní poznámky na adresu jiných dětí a pedagogů
   • příprava či napomáhání k útěku, útěk
   • přečin či trestný čin
   • fyzické napadení dítěte nebo dospělého
   • sexuální projevy (líbání, osahávání, společné spaní v posteli, pohlavní            styk, veřejné pohlavní uspokojování)
   • projevy šikany, xenofobie a rasismu
   • držení nepovolených věcí (cigarety, zapalovače, léky , návykové látky - drogy, nože, žiletky, střepy, apod.)
   • závažné ohrožování svého zdraví a bezpečnosti ostatních

    

    

    

        Výsledná barva  hodnocení : denní vychovatel

                                                        : noční vychovatel

                                                              

   Zelená

   • v  hodnocení  - veškeré výhody ( sledování televize i po večerce, samostatná atraktivní činnost….)                              

    

   Červená

   Černá      

   • v hodnocení černá barva - uděleno OVV -možnost zakázat samostatné vycházky až na 7 dní

    

   Základní výhody dětí dle dosažení týdenního hodnocení:

   Zelená

   • kmenový vychovatel navýšit vycházku oproti běžné týdenní normě o 4 hodiny formou OVV.
   • s návštěvou rodiny nebo s přáteli vycházka na cca 6 hodin (např. celodenní vycházka v sobotu nebo neděli )
   • sledování TV po večerce 1x týdně (po domluvě s nočním vychovatelem, obvykle o víkendu)
   • účast na výběrovém zájmovém kroužku
   • možnost zájmové činnosti mimo DDŠ (např. jít na samostatné bruslení, do kina,…)
   • výjimečně účast na výběrových akcích
   • reprezentace ústavu
   • organizovaná činnost rodinné skupiny             
   • individuální volno v dosahu skupiny
   • sledování TV (individuální i skupinové)

                                                                               

               

      Červená

   • s návštěvou rodiny vycházka  na cca 4 hodiny
   • účast na výběrovém zájmovém kroužku v DDŠ
   • možnost zájmové činnosti v DDŠ
   • organizovaná činnost rodinné skupiny
   • sledování TV (skupinové)

   Černá            

   • návštěva v areálu dětského domova se školou
   • pouze organizovaná činnost rodinné skupiny,sledování TV

              

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

                                 

   Příloha k vnitřnímu řádu č.2

    

    

   OPATŘENÍ VE VÝCHOVĚ

    

   Porušení VŘ a ŠŘ / Přestupek

    

   Uložení OVV

   (vždy uvádějte od...    do...)

    

   Útěk (trvající 2 hodiny a déle )

    

    

   zpravidla na 14 dní  až 1 měsíc 1c)

   (při zlepšeném chování lze o 1 týden prominout OVV, pokud je OVV delší než 2 týdny )

                

   Krátkodobý útěk do 2 hodin

   Opakovaný útěk , pokus o útěk

    

   Opakovaný nenávrat z dovolenky

    

   Černý bod ( OVV zakázány vycházky na 7 dní  1c) 

    

   OVV 1c) na 10 dní

    

   Zneužití OPL, pozitivní test z dovolenky nebo vycházky, požití alkoholu

    

    

   OVVna 5 – 7 dní   1c) nebo 1b) nebo 1d) 

    

    

    

    

   Krádež

    

   OVV na 7 dní  1c) + úhrada

    

    

   Pozdní návrat z vycházky 1x (15 min tolerance)

    

   Opakovaný pozdní návrat z vycházky

    

   OVV Červený bod ( omezeny vycházky o 2 hod.)

   OVV Černý bod ( zakázány vycházky na 7 dni 1c)

    

   Hrubé fyzické napadení (kohokoliv)

    

   OVV na 14 dní 1c)

   + oznámení PČR

    

   Vulgární útoky na pedagogy

    

    

   OVV na 14 dní 1c)

   ( při zlepšeném chování lze o 1 týden prominout OVV)

    

   Kouření v zařízení

    

   Opakované kouření během 7 dnů

    

    

   OVV 1b) snížení kapesného o 50 Kč

    

   OVV na 7 dní 1c) (zakázány vycházky )

    

   Lze také ukládat OVV podle §21 odst.2. (tzv. OVV podmíněně se zkušební dobou zpravidla až na 3 měsíce).

    

    

    

    

    

   Pravidla chování v DDŠ Šumperk:

   • každé dítě respektuje pokyny všech zaměstnanců zařízení, zejména pak svého vychovatele či učitele
   • ke všem dospělým osobám v zařízení se chová slušně, zdraví je při potkání. Pravidla slušného chování dodržuje i na akcích mimo zařízení nebo na individuálních vycházkách
   • při kontaktu s ostatními dětmi neužívá vulgárních výrazů, nezesměšňuje je, nevyvolává zbytečné konflikty.
   • v prostorách zařízení je zakázán jakýkoliv sexuální kontakt mezi dětmi opačného, či stejného pohlaví
   • v zařízení je zakázáno kouření
   • dítě se stará o své osobní věci, ošetřuje je, ukládá a udržuje v čistotě
   • uklízí vlastní pokoj a dle rozvrhu služeb i společné prostory
   • pečuje o společné zařízení a vybavení domova, svévolně ho neničí, v případě neúmyslného poškození toto ihned hlásí svému pedagogovi
   • udržuje v čistotě a pořádku své školní věci, na pokyn vychovatele se řádně připravuje na vyučování
   • dbá o osobní hygienu

   Příloha vnitřního řádu č. 2

    

    

    Práva a povinnosti pedagogických pracovníků (§ 22a, 22b školského zákona)

    

   Pedagogičtí pracovníci mají při výkonu své pedagogické činnosti právo

   - na zajištění podmínek potřebných pro výkon jejich pedagogické činnosti, zejména na ochranu před fyzickým násilím nebo psychickým nátlakem ze strany dětí, žáků, studentů nebo zákonných zástupců dětí a žáků a dalších osob, které jsou v přímém kontaktu s pedagogickým pracovníkem ve škole,

   - na ochranu před neodborným zasahováním do výkonu pedagogické činnosti,

   - na výběr a uplatňování metod, forem a prostředků konání přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně-pedagogické nebo přímé pedagogicko-psychologické činnosti, pokud jsou v souladu se zásadami a cíli vzdělávání,

   - volit a být voleni do školské rady,

   - na objektivní hodnocení své pedagogické činnosti.

    

   Pedagogický pracovník je povinen

   - vykonávat pedagogickou činnost v souladu se zásadami a cíli vzdělávání,

   - chránit a respektovat práva dítěte, žáka nebo studenta,

   - chránit bezpečí a zdraví dítěte, žáka a studenta a předcházet všem formám rizikového

   chování ve školách a školských zařízeních,

   - svým přístupem k výchově a vzdělávání vytvářet pozitivní a bezpečné klima ve školním

   prostředí a podporovat jeho rozvoj,

   - zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím osobní údaje, informace o zdravotním

   stavu dětí, žáků a studentů a výsledky poradenské pomoci školského poradenského zařízení

   a školního poradenského pracoviště, s nimiž přišel do styku,

   - poskytovat dítěti, žáku, studentovi nebo zákonnému zástupci nezletilého dítěte nebo žáka

   informace spojené s výchovou a vzděláváním.

    

    

    

   V Šumperku dne 4.2.2019                                                         Mgr. Tomáš Polák

                                                                                            Ředitel DDŠ, ZŠ a SVP Šumperk

    

    

      

         

     

    

        

      

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  • Kontakty

   • Dětský domov se školou, základní škola a středisko výchovné péče, Šumperk
   • 00843016
   • dds@dds-spk.cz
   • Mgr. Stanislava Tóthová - ředitelka reditelka@dds-spk.cz Mgr. Ladislav Luštík - zástupce ředitele zastupce@dds-spk.cz Bc. Viktor Salčík - vedoucí vychovatel vychovatel@dds-spk.cz Mgr. Tomáš Polák - etoped etoped@dds-spk.cz Mgr. Hana Váňová - psycholog psycholog@dds-spk.cz Hana Adamová - ekonom ekonom@dds-spk.cz Eva Luštíková - personální oddělení pers@dds-spk.cz Zdeňka Jílková - sociální pracovník social@dds-spk.cz Miroslava Prosserová - administrativa osetrov@dds-spk.cz
   • ghy8r8p
   • 583 284 010 - ředitel, PAM, ekonom, škola 583 284 011 - středisko výchovné péče 583 284 012 - ved.vychovatel, psycholog, etoped, vychovatelé 583 235 251 - sociální pracovnice, administrativa
   • Vyhlídka 369/1
   • Pověřencem pro ochranu osobních údajů je od 25. 5. 2018 Dr. Ing. Luboš Sychra (Oddělení bezpečnostního ředitele, MŠMT). tel: +420 234 814 303 e-mail: gdpr@msmt.cz www.msmt.cz
   • etoped@dds-spk.cz
   • etoped@dds-spk.cz
   • Po - Pá, 8:00 - 13:00
   • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 – Malá Strana
  • Přihlášení